Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP. Jeho účelom je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
Predkladateľ projektu: obec, mesto, mestská časť, základné školy, mimovládne organizácie a
športové kluby.
Minimálna výška finančného príspevku na jeden projekt: 500 €.
Maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt: 4 000 €.
Celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 100 000 €.
Uzávierka predkladania projektov: 15.11. 2022 do 23:59hod
Zverejnenie podporených projektov: 19. 12. 2022
Realizácia podporených projektov: 19. 12. 2022 – 31.7.2023
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov: do 31.8.2023


Zameranie projektov:

 1. Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu (Projekty zamerané na rozvoj
  komunitného života), napríklad:
  • obnova detských ihrísk, škôl, škôlok, detských dopravných ihrísk a športovísk,
  • revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu (obnova a realizácia parkov, námestí, verejných priestorov a pod.),
  • rekonštrukcia a obnova miestnych kultúrnych domov a stredísk, zviditeľnenie, sprístupnenie a úpravy turisticky príťažlivých miest a pod., projekty zamerané na zlepšenie informovanosti a
  angažovanosti občanov, skvalitnenie tokov a foriem informácií o obciach:
  • realizácia informačného systému obce (miestny rozhlas),
  • realizácia obecnej webovej stránky obce,
  • realizácia systému informačných tabúľ,
  • obecné noviny
 2. Zachovanie tradícií a kultúrneho dedičstva (Projekty zamerané na zachovanie kultúrneho
  dedičstva a miestnych tradícií – miestne akcie, obecné združenia s cieľom oživenia tradičných
  remesiel, zvykov a obyčajov):
  • organizácia jarmoku, hodov, dožiniek, osláv výročia založenia obce,
  • vydanie pamätnej publikácie alebo informačnej brožúry,
  • podpora miestneho súboru a pod.
  Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky budú podporené kultúrne podujatia, ktoré majú dlhodobú tradíciu a hrozí im zánik z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
 3. Ochrana zdravia a zveľaďovanie životného prostredia
  • podpora riešení v rámci aktuálnej pandemickej situácie – riešenie potreby obce, resp. ňou
  zriadených organizácií,
  • triedenie odpadov,
  • ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií, výsadba zelene na verejných priestranstvách, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch,
  • organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry,
  • protipovodňové opatrenia,
  • projekty zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie.
  V tejto oblasti budú podporené aj projekty regionálneho turizmu:
  • realizácia alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás, chránených lokalít, turisticky príťažlivých miest a odpočívadiel.
  Žiadosti sa podávajú prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webovej stránke: http://ekofondspp.egrant.sk/.
  Podrobnejšie popísané podmienky grantového programu nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.ekofondspp.sk/gp-regiony.html