Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“ z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Cieľ: podpora materských, základných a stredných škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti.

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania Reforma 2: Pilotovanie vybraných podporných opatrení prostredníctvom zavedenia novej pozície do konkrétneho segmentu vzdelávacej sústavy. Dátum uzavretia: 10.07.2022

Žiadosť predkladá škola so súhlasom zriaďovateľa, a to prostredníctvom elektronického formuláru.

Výška celkových finančných prostriedkov: 3 400 000 €

Oprávnení žiadatelia: Materská škola, špeciálna materská škola, materská škola ako súčasť základnej školy s materskou školou, materská škola ako organizačná zložka spojenej školy, základná škola, špeciálna základná škola, spojená škola, ktorá má organizačnú zložku základná škola, stredné školy, špeciálne stredné školy, odborné učilištia, praktické školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku stredná škola, odborné učilište, praktická škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Materská škola alebo základná škola alebo stredná škola musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení SR bez rozdielu typu zriaďovateľa a bez rozdielu statusu právnickej osoby, ktoré zároveň spĺňajú pravidlo o prevažnom financovaní z verejných zdrojov.

Počet požadovaných zdravotníckych pracovníkov: Žiadateľ môže požiadať o jedného zdravotníckeho pracovníka na školu resp. po dohode so zriaďovateľom, ktorý zriaďuje viaceré školy, môže požiadať o znížený úväzok pre zdravotníckeho pracovníka v prípade, že ten bude pôsobiť na viacerých školách.

Oprávnená aktivita: Zamestnanie zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, v základnej škole alebo v strednej škole, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a realizuje náplň práce zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, v základnej škole alebo v strednej škole.

Oprávnené obdobie realizácie aktivít: Žiadateľ môže získať podporu na vytvorené miesto zdravotníckeho pracovníka na obdobie od 1.9.2022 do 31.8.2024, avšak oprávnenými nárokmi sú finančné prostriedky len na tie mesiace, kedy je zdravotnícky pracovník na škole zamestnaný. Minimálna dĺžka podpory je stanovená aspoň na jeden rok.

Oprávnené výdavky:

Výdavky na mzdu a odvody zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca.

Minimálna výška finančných prostriedkov na jedného žiadateľa: 13 520€

Maximálna výška finančných prostriedkov na jedného žiadateľa:27 520€

Kritériá výberu:

  • Celkový počet detí/žiakov v škole
  • Percento detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením z celkového počtu detí/žiakov školy
  • Odhadované percento detí/žiakov, „chorých a zdravotne oslabených1“ z celkového počtu detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením
  • Počet rôznych typov ochorení dlhodobého charakteru detí/žiakov “chorých a zdravotne oslabených” vyskytujúcich sa u detí/žiakov školy
  • Plán náboru, harmonogram zamestnania zdravotníckeho pracovníka

Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/

Rozvoj zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP – OP ĽZ Prioritná os 8: REACT-EU, Investičná priorita 8.1: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva – ktorej cieľom je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti.

Aktivity sú zamerané na nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa, evidovaná pod č. SA.103051 (ďalej len „schéma ŠP na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa“)

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov v znení dodatku č.2 zo dňa 07.04.2022 (ďalej len „schéma pomoci DM č. 3/2021“)

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Alokácia na výzvu: 18 500 000€. Časový harmonogram: : Termín uzavretia 1. kola – 20.07.2022, 2. kola – 12.09.2022, 3. kola – 17.10.2022

Oprávnení žiadatelia: – zamestnávatelia, – štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, – obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto, – zamestnávateľské asociácie a zväzy, ktorými sú: – profesijné organizácie a komory, záujmové združenie právnických osôb, – občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy

Oprávnená aktivita: Hlavná aktivita – Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností – Aktivita je zameraná na nadobúdanie nových zručností / zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov, vrátane špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto, t.j. na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu na obnovujúcom sa trhu práce v dôsledku krízy v kontexte pandémie COVID-19. Vykonáva sa formou cieleného vnútropodnikového / vnútrofiremného vzdelávania a odbornej prípravy. Aktivita podporí aj zručnosti prispievajúce k prechodu na digitálnu ekonomiku vzhľadom na meniace sa hospodárstvo.

Podaktivita 1 – Výber a príprava zamestnancov – Dĺžka trvania podaktivity: maximálne 40 hod. pre zamestnávateľov školiacich do 49 osôb vrátane / 50 hod. pre zamestnávateľov školiacich 50 a viac osôb.

Podaktivita 2 – Cielené získavanie pracovných zručností – Dĺžka trvania podaktivity: maximálne 440 hod. pre jedného účastníka podaktivity

Podaktivita nadväzuje bezprostredne na podaktivitu 1 pre účastníkov z radov zamestnancov podľa potrieb žiadateľa / zamestnávateľa na konkrétne pracovné miesta a profesie

Oprávnené obdobie realizácie aktivít: sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy a trvá najneskôr do 30.11.2023.

Oprávnené výdavky:  – Mzdové výdavky odborného personálu,  – Mzdové výdavky na účastníkov vzdelávacích aktivít,  – Mzdové výdavky na riadenie projektu,  – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo výške 40% (nariadenie 1303/2013, čl. 68b ods.1)

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schémy pomoci de minimis – 0% , prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schémy štátnej pomoci – max 50%

Minimálna výška príspevku: 25 000€. Maximálna výška príspevku na projekt sa uplatňuje podľa pravidiel: – schémy DM č. 3/2021, – schémy ŠP na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa. Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie môžete nájsť vo Výzve na predkladanie ŽoNFP  po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2022/rozvoj-zrucnosti-podporu-trhu-prace/vyzva-rozvoj-zrucnosti-podporu-trhu-prace.pdf