Kód výzvy: 02I02-29-V01
Komponent: Obnova budov
Reforma/investícia: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
Ciele výzvy:

 1. Zelená transformácia,
 2. Zvýšenie počtu obnovených budov pri súčasnom zlepšení ich energetickej hospodárnosti,
 3. Zníženie emisií CO2,
 4. Zmiernenie dopadov na zmenu klímy.
  Termín na začatie podávania žiadostí: 01. 08. 2022
  Uzavretie výzvy: 01. 12. 2024
  Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu: 100 000 000€ bez DPH, t. j. 120 000 000€ s DPH
  Oprávnený žiadateľ:
  a) Správca majetku štátu – štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
  b) Obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
  c) Mesto a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
  d) Mestská časť a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia – v prípade Hlavného mesta SR Bratislava a mesta Košice,
  e) Vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
  f) Verejnoprávna inštitúcia – verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávna ustanovizeň alebo verejná vysoká škola,
  g) Správca majetku štátu podľa osobitného predpisu – štátny podnik10), Železnice Slovenskej republiky a iné,
  h) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, resp. ostatného majetku vo vlastníctve štátu.
  Preukázanie oprávneného typu budovy:
  • Pamiatkovo chránená budova
  a) je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok alebo
  b) má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej rezervácii alebo
  c) má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej zóne.
  • Historická budova, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou, je
  a) registrovaná v Zoznamoch pamätihodností miest a obcí alebo
  b) uvedená v Registri modernej architektúry Slovenska alebo
  c) zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01. 01. 1980 alebo preukázateľne užívaná pred
  týmto dátumom.

  Projekty, ktoré sú predmetom Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu sú zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov, ktorým sa dosiahne aspoň stredná hĺbka obnovy budovy. To znamená, že realizovanými aktivitami sa dosiahne úspora globálneho ukazovateľa minimálne na úrovni 30%. Splnenie požiadavky úspory primárnej energie bude preukázané porovnaním hodnoty existujúceho stavu pred realizáciou projektu a nového stavu po realizácii projektu.
  Ukazovatele existujúceho stavu budovy sa preukazujú Projektovým energetickým hodnotením existujúceho stavu.
  Minimálna výška prostriedkov mechanizmu: 240 000€
  Maximálna výška prostriedkov mechanizmu: 6 000 000€
  Časová oprávnenosť aktivít realizácie projektu a výdavkov: za oprávnené považujú všetky aktivity súvisiace s realizáciou projektu, ktoré žiadateľ preukázateľne vykonal najskôr od 1. februára 2020 vrátane. Za oprávnené sa považujú výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s takto oprávnenými aktivitami Projektu a boli následne uhradené, teda po 1. februári 2020 vrátane.
  Oprávnené obdobie realizácie projektu môže byť najneskôr do 31. 12. 2025.
  Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis:
  Výzva je zameraná na podporu obnovy budov využívaných výhradne na nehospodárske činnosti alebo na zmiešané využitie. Podpora oprávnených aktivít stanovených touto Výzvou nie je poskytovaním štátnej pomoci.
  Spolufinancovanie: Žiadateľ musí mať zabezpečené spolufinancovanie projektu minimálne vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovaných prostriedkov mechanizmu. Maximálna výška prostriedkov mechanizmu závisí od typu aktivity v stanovenej oblasti podpory, pričom maximálna miera podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu.
  Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Vyzva-1-obnova-budov.pdf