Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Lučenec vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku podľa Metodiky  poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti: 07.03.2023 – 21.04.2023 do 12.00 hod.

Oprávnené obdobie:

01.01.2023 – 31.12.2023 –  bežné transfery poskytnuté do 31.7.2023

01.01.2023 – 31.03.2024 – bežné transfery poskytnuté po 1.8.2023 s výnimkou mzdových výdavkov

01.01.2023 – 31.12.2023 – bežné transfery na mzdové výdavky

01.01.2023 –  31.12.2024 – kapitálové výdavky

Maximálna a minimálna výška príspevku: Minimálna výška príspevku:    20.000 EUR Maximálna výška príspevku:  120.000 EUR

Oprávnení predkladatelia:

 1. regionálna rozvojová agentúra
 2. slovenská časť euroregiónu
 3. európske zoskupenie územnej spolupráce
 4. občianske združenie
 5. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 6. obec
 7. vyšší územný celok
 8. registrovaný sociálny podnik
 9. Slovenský červený kríž
 10. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území SR
 11. právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi  alebo náboženskej spoločnosti
 12. záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území SR
 13. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec
 14. škola alebo školské zariadenie
 15. vysoká škola so sídlom na území SR
 16. obchodná spoločnosť alebo družstvo
 17. iné právnické osoby neuvedené v bode a) až p)
 18. fyzické osoby – podnikatelia.

Oprávnené aktivity:

 1. Zamestnanosť a podnikanie

      A 1. Podpora inovácií, výskumu a vývoja

      A 2. Podpora podnikov v oblasti poľnohospodárskej, lesníckej potravinárskej výroby a služieb

      A 3. Podpora MSP v oblasti priemyselnej výroby

 • Cestovný ruch

B 1. Tvorba ponuky v kultúrno-poznávacom, prírodnom a iných formách udržateľného

       cestovného ruchu (vrátane vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky a i.)

B 2. Vytváranie udržateľného zázemia a služieb pre pobyt návštevníkov

B 3. Rozvoj destinačného manažmentu a marketingu

B 4. Zlepšenie dostupnosti okresu, atraktivít a turistických bodov záujmu

 • Sociálna ekonomika

C 1. Vytváranie podmienok pre zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb

 • Rozvoj ľudských zdrojov

D 1. Podpora zvyšovania kvality predprimárneho a primárneho vzdelávania a rozšírenie kapacít vzdelávacích inštitúcií

D 2. Podpora systému profesijného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Intenzita pomoci

 1. Maximálna intenzita pomoci poskytnutá jednému oprávnenému príjemcovi, ktorý nie je vedený v registri sociálnych podnikov
Intenzita pomoci podľa počtu vytvorených pracovných miestPre uchádzačov o zamestnaniePre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
Intenzita pomoci pri vytvorení 1 pracovného miesta60%65%
Intenzita pomoci pri vytvorení 2 pracovných miest65%75%
Intenzita pomoci pri vytvorení 3 a viac pracovných miest70%85%
 • Maximálna intenzita pomoci poskytnutá jednému oprávnenému príjemcovi, ktorý je vedený v registri sociálnych podnikov
Intenzita pomoci podľa počtu vytvorených pracovných miestPre UoZPre ZUoZ
Intenzita pomoci pri vytvorení 1 pracovného miesta65%70%
Intenzita pomoci pri vytvorení 2 pracovných miest70%80%
Intenzita pomoci pri vytvorení 3 a viac pracovných miest75%90%

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku po skopírovaní nasledovného linku:

www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-lucenec-2022-2026