Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Wifi pre Teba II“.

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os: Informačná spoločnosť, Investičná priorita: Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo – Špecifický cieľ: Európsky fond regionálneho rozvoja – Schéma štátnej pomoci: Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach a zavádzanie inteligentných riešení napomáhajúcich k premene miest a regiónov na trvalo udržateľné miesta pre život občanov v znení dodatku č. 1 (DM – 14/2018)

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. SO OPII je oprávnený uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, z dôvodu zabezpečenia riadnej a/alebo finančnej implementácie OPII PO74. Presný dátum uzavretia výzvy SO OPII zverejní na webovom sídle https://www.mirri.gov.sk/.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 17.03.2022, 2. – n. hodnotiaceho kola v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 5 000 000€

Typ aktivít OPII: B. Budovanie širokopásmových sietí s technologickou neutralitou otvorených  pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s  a následne 100 Mbit/s s možnosťou aktualizácie siete na rýchlosť minimálne 1Gbit/s.

Oprávnená hlavná aktivitou: Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

Oprávnení žiadatelia: – obce (zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice)

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu: začiatok realizácie aktivít projektu nesmie nastať pred 01.01.2014 pričom aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr k 31.12.2023. Odporúča sa žiadateľom ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 mesiace pred 31.12.2023.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5% Maximálna výška príspevku: 14 250€ Minimálna výška príspevku: nie je stanovená

O nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy sa môžu uchádzať len oprávnení žiadatelia, ktorí v čase predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok nie sú úspešnými žiadateľmi v rámci výzvy Wifi pre Teba s kódom OPII-2018/7/1-DOP. Žiadatelia sa nesmú zapojiť do výzvy Moderné technológie II s kódom OPII-2021/7/17-DOP (konkrétne v rámci aktivity špecifického cieľa 7.1, ktorá sa týka budovania bezplatného Wifi pripojenia).

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: OPII-2021/7/18-DOP po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-18-dop-wifi-pre-teba-ii/