Špecifikácie pre Program obnovy dediny na rok 2023 boli zverejnené v súlade s ustanovením § 4, ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

Termín podania žiadosti: 03.04.2023. Oprávnené obdobie: 01.01.2023 – 31.12.2023. Maximálna výška príspevku:   8 000 EUR (min. nie je stanovené) , Spolufinancovanie: min. 5%. Oprávnení žiadatelia: obce bez štatútu mesta.

Oprávnené aktivity:

Činnosť POD1: Kvalita životného prostredia na vidieku

 1. Aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
 2. Aktivity zamerané na protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
 3. Aktivity zamerané na starostlivosť a revitalizáciu mokradí, poldrov, obnova mŕtvych ramien, manažment lužných lesov, starostlivosť a ochrana rašelinísk, budovanie koreňových čistiarní odpadových vôd.
 4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Činnosť POD2: Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu

 1. Aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry (plošnej, skupinovej, líniovej, solitér) mimo zastavaného územia obce
 2. Aktivity zamerané na revitalizáciu a budovanie verejne dostupných priestranstiev v zastavanom území obce s povinným limitom na prvky zelenej infraštruktúry, a to min. 30% z požadovanej dotácie
 3. Aktivity zamerané na údržbu/ochranu/obnovu/revitalizáciu verejne dostupnej zelene prostredníctvom arboristických prác.
 4. Aktivity zamerané na ochranu a starostlivosť charakteristického vzhľadu krajiny, ochranu a starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti a rekonštrukciu/obnovu/ochranu drobnej sakrálnej architektúry.
 5. Kombinácia vyššie uvedených aktivít nie je možná.

Činnosť POD3: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

 1. Aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe formou tvorby výstav/ posterov/publikácií /učebníc s environmentálnou tematikou (cieľová skupina: široká verejnosť).
 2. Aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel, dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov, ktoré majú charakter všeobecnej infraštruktúry prístupnej bez obmedzení širokej verejnosti bezodplatne.
 3. Aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska.
 • Aktivity zamerané na vzdelávanie, osvetu a propagáciu súvisiace s významom včiel a včelárstva ako tradičného spôsobu života na vidieku.
 • Aktivity zamerané na vzdelávanie o obehovom a odpadovom hospodárstve (cieľová skupina: široká verejnosť).
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť na stránke Envirofondu alebo po skopírovaní nasledovného linku:

www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/