Oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021 – 2027“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) oznamuje, že na webových sídlach www.mirri.gov.skwww.skhu.eu a www.enviroportal.sk je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnené podľa § 17 ods. 3 tohto zákona oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021 – 2027“.

Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2314011APX2

Mestá a obce nepochybne zohrávajú dôležitú úlohu v ekonomickom živote a v poskytovaní verejných služieb na miestnej a následne regionálnej úrovni. V záujme dosahovania strategických cieľov územia a v snahe zvýšiť efektivitu  a výkonnosť súčasného potenciálu jednotlivých obcí nášho regiónu sme sa v roku 2020 úspešne zapojili do projektu „Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec“( Európsky sociálny fond, OP Efektívna verejná správa), ktorý zastrešuje Mesto Fiľakovo a jeho Partner Obec Tomášovce.

Čítať ďalej “Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec”