Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Lučenec vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie regionálneho príspevku podľa Metodiky poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín podania žiadosti: 08.09.2022 – 30.09.2022


Oprávnené obdobie:
23.08.2022 – 31.12.2022 – pre kapitálové výdavky a bežné transfery na mzdy, platy, odmeny
23.08.2022 – 31.03.2023 – bežné transfery s výnimkou mzdových výdavkov
Maximálna a minimálna výška príspevku:
Minimálna výška príspevku: 20.000 EUR
Maximálna výška príspevku: 200.000 EUR
Oprávnení predkladatelia:
a) regionálna rozvojová agentúra
b) slovenská časť euroregiónu
c) európske zoskupenie územnej spolupráce
d) občianske združenie
e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
f) obec
g) vyšší územný celok
h) registrovaný sociálny podnik
i) Slovenský červený kríž
j) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území SR
k) právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od
registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
l) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území SR
m) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší
územný celok alebo obec
n) škola alebo školské zariadenie
o) vysoká škola so sídlom na území SR
p) obchodná spoločnosť alebo družstvo
q) iné právnické osoby neuvedené v bode a) až p)
r) fyzické osoby – podnikatelia.
Oprávnené aktivity:
A. Zamestnanosť a podnikanie
A 1. Podpora inovácií, výskumu a vývoja
A 2. Podpora podnikov v oblasti poľnohospodárskej, lesníckej potravinárskej výroby a služieb
A 3. Podpora MSP v oblasti priemyselnej výroby
B. Cestovný ruch
B 1. Tvorba ponuky v kultúrno-poznávacom, prírodnom a iných formách udržateľného
cestovného ruchu (vrátane vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky a i.)
B 2. Vytváranie udržateľného zázemia a služieb pre pobyt návštevníkov
B 3. Rozvoj destinačného manažmentu a marketingu
B 4. Zlepšenie dostupnosti okresu, atraktivít a turistických bodov záujmu
C. Sociálna ekonomika
C 1. Vytváranie podmienok pre zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb
D. Rozvoj ľudských zdrojov
D 1. Podpora zvyšovania kvality predprimárneho a primárneho vzdelávania a rozšírenie kapacít
vzdelávacích inštitúcií
D 2. Podpora systému profesijného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku po skopírovaní nasledovného linku: www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-lucenec-2022-2026