Podpora z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR otvára možnosti uchádzať sa o poskytnutie
finančných prostriedkov na realizovanie projektov v rôznych oblastiach. Hlavným zámerom je
podporiť projekty, ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu obyvateľov a majú regionálny alebo
celospoločenský dosah. Priama podpora – oblasti podpory 2023

 1. Podpora talentovaných detí, mládeže a študentov
 2. Budovanie a revitalizácia verejne dostupných priestranstiev v rámci zelenej infraštruktúry
  obce alebo mesta
 3. Oprava, rekonštrukcia a modernizácia budov a infraštruktúry obce alebo mesta
  Termín podávania žiadostí: 3.2. – 28.2.2023

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania: obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa, občianske združenie, nadácia, záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, právnická osoba zriadená osobitným zákonom; takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu, výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa osobitného predpisu.

 1. Podpora talentovaných detí, mládeže a študentov – len jednotlivcov, ktorí vynikajú v
  oblasti vedomostnej, športovej, umeleckej
  Podpora je zameraná najmä na nasledovné aktivity:
  a) účasť na pobytových podujatiach (tuzemských aj zahraničných)
  zameraných na rozvoj a prácu s talentovanou mládežou; napr.
  účasť na kempoch, sústredeniach, vzdelávacích aktivitách a pod.),
  b) účasť na slovenských, resp. svetových súťažiach pre talentované
  deti, mládež a študentov,
  c) zvyšovanie kvality podmienok na rozvoj talentovanej mládeže
  Minimálna a maximálna výška podpory: 500 – 5 000 EUR
 2. Budovanie a revitalizácia verejne dostupných priestranstiev v rámci zelenej
  infraštruktúry obce alebo mesta
  a) výsadba kvetinových alebo bylinkových záhonov, vegetačných pásov vhodných pre opeľovače,
  b) výsadba stromoradí, alejí, ovocných sadov, mobilnej zelene
  c) budovanie komunitných záhrad.
  Minimálna a maximálna výška podpory: 500 – 10 000 EUR
  Uprednostňované budú projekty, ktoré majú už vypracovanú: architektonickú štúdiu,
  dokumentáciu pre územné konanie alebo stavebné konanie, dokumentáciu pre uskutočňovanie stavby.
 3. Oprava, rekonštrukcia a modernizácia budov a infraštruktúry obce alebo mesta
  a) opravy havarijných stavov budov alebo inak poškodených budov a verejných priestranstiev;
  b) modernizácia a rekonštrukcia budov (kultúrnych domov, obecných úradov, domov smútkov, základných škôl a pod);
  c) odstraňovanie škôd po živelných pohromách, vrátane protipovodňových opatrení
  Minimálna a maximálna výška príspevku nie je určená.
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie môžete nájsť vo Vyzvaniach predsedu vlády SR: oblasti_podpory_rvp_na_rok 2023.pdf (gov.sk)