Oprávnené obdobie: od 1.1.2023 do 30.11.2026, Termín na podávanie žiadosti: 06.02.2023

Spôsob podania žiadosti: cez informačný systém EF:https://grant.envirofond.sk (a zároveň buď do elektronickej schránky EF alebo do poštového priečinku EF alebo osobne)

Oprávnení žiadatelia:

 1. Obec – podľa zákona o obecnom zriadení, ktorá spĺňa podmienku uvedenú v § 4 ods. 2 zákona o EF, s počtom obyvateľov do 2 000. Zoznam obcí je súčasťou Prílohy č. 2. Platí pre činnosti: BK1, BK2, BK3, BV1, BV2, BV3, BKV, BVO.
 • Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, zriadené podľa § 20f Občianskeho zákonníka, alebo

Združenie obcí podľa § 20b zákona o obecnom zriadení a zároveň: • ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov, • ktorých členovia sú len obce, ktoré spĺňajú podmienku uvedenú v § 4 ods. 2 zákona o EF. Platí pre činnosti: BK1, BK2, BK3, BV1, BV2, BV3, BKV, BVO.

Oprávnené aktivity:

 • Oblasť: Verejné vodovody
 • Vodárenský zdroj – budovanie, úprava a rekonštrukcia (BV1)
 • Vodovodná sieť (verejný vodovod) – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia (BV2)
 • Budovanie systému verejných vodovodov (BV3)
 • Oblasť: Verejné kanalizácie
 • Čistiareň odpadových vôd – budovanie, rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia (BK1)
 • Stoková sieť – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia (BK2)
 • Budovanie verejných kanalizácii (BK3)
 • Oblasť: Kanalizácia a vodovod v 1 ryhe Realizácia vodovodu a kanalizácie v jednej ryhe (BKV)
 • Oblasť: Vodozádržné opatrenia v krajine a sídlach (BVO) Realizácia vodozádržných opatrení v krajine a sídlach (BVO)

V zmysle tejto výzvy budú oprávnení žiadatelia, ktorí: a) ku dňu podania žiadosti už majú ukončený proces výberu dodávateľa, pričom tento proces realizovali postupmi podľa pravidiel a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, alebo b) už začali, ale ešte nemajú ukončený proces výberu dodávateľa podľa pravidiel a princípov zákona o verejnom obstarávaní alebo tento proces výberu dodávateľa podľa pravidiel a princípov zákona o verejnom obstarávaní ku dňu podania žiadosti ani nezačali. Podmienkou poskytnutia dotácie bude predloženie dokladov, ktorých zoznam bude doručený žiadateľovi spolu s oznámením o poskytnutí dotácie.

Maximálna výška žiadanej dotácie a výška spolufinancovania:

 • Pre činnosti BV1, BV2, BV3, BK1, BK2, BK3, BKV:

– ak je žiadateľom obec, je maximálna výška dotácie na jednu žiadosť 3 000 000 EUR,

– ak je žiadateľom záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, je  maximálna výška dotácie na jednu žiadosť 6 000 000 EUR,

– minimálna výška spolufinancovania 5 % z oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

 • Pre činnosť BVO:

–  ak je žiadateľom obec, je maximálna výška dotácie na jednu žiadosť 100 000 EUR,

– ak je žiadateľom záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, je   maximálna výška dotácie na jednu žiadosť 100 000 EUR,

– minimálna výška spolufinancovania 5 % z oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

Za oprávnené náklady, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti nákladov sa považujú okrem iného aj:

náklady na projektovú dokumentáciu (investičné projekty) – vypracovanie alebo aktualizácia projektovej dokumentácie v rámci oprávneného obdobia, viažucej sa k predmetu projektu, pričom žiadateľ môže žiadať o preplatenie 5 % z oprávnených nákladov projektu (vrátane DPH) v zmysle predložených účtovných dokladov. Táto suma však nemôže byť vyššia ako 15 000 eur.

náklady na zabezpečenie verejného obstarávania – proces výberu dodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, v rámci oprávneného obdobia, viažuce sa k predmetu projektu, pričom žiadateľ môže žiadať o preplatenie 5 % z oprávnených nákladov projektu (vrátane DPH) na zabezpečenie procesu verejného obstarávanie na výber dodávateľa. Táto suma však nemôže byť vyššia ako 15 000 eur.

Medzi povinné prílohy žiadosti patrí okrem iných aj:

 • Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností, s vyznačením právoplatnosti (BK1, BK2, BK3, BV1, BV2, BV3, BKV),
 • Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní v rozsahu (BK1, BK2, BK3,BV1, BV2, BV3, BKV, BVO),
 • Hydrotechnické výpočty (BK1, BK3).

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť  po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/12/VYZVA-c.-B-1-2023-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-podporne-programove-aktivity-Oblast-Ochrana-a-vyuzivanie-vod.pdf