Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku
z Programu obnovy vidieka SR 2014 – 2022 vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV – 60/PRV/2022.
Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,
modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu: 55 476 238,00 EUR
Minimálna výška podpory: 10 000,00 EUR
Maximálna výška podpory: 1 500 000,00 EUR

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.
Oprávnení žiadatelia:
Miestna územná samospráva – obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania Žiadosti
o poskytnutie nenávratného príspevku v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné
rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a projekt pozemkových úprav bol zapísaný do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.
Oprávnené aktivity:
a) Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby,
b) Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou
a súvisiace stavby,
c) Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení
ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny,
d) Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a
podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu,
e) Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.

Oprávnené náklady:

 1. Náklady na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení uvedené v rozpočte ako súčasť Zmluvy o dielo.
 2. DPH ak vzniká nárok podľa právnych predpisov SR.
 3. Všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode 1. ako sú poplatky architektom,
  inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti okrem štúdií uskutočniteľnosti maximálne do 3% z výšky projektu.
 4. Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním (Kompletnú
  dokumentáciu k VO žiadateľ predkladá buď pri predložení ŽoNFP alebo v termíne do 90
  pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
  príspevku).
  Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: www.apa.sk/aktualne-vyzvy