Cieľom grantového programu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.
Termín uzávierky: Projekt je potrebné odoslať do termínu uzávierky 18.12.2022, 23:55 h
Spôsob podania žiadosti: Projekty sa zasielajú výlučne elektronicky prostredníctvom www.darca.sk
Indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000 EUR
Výška príspevku: Minimálna výška príspevku na projekt: 1 000 EUR
Maximálna výška príspevku na projekt: 5 000 EUR
Oprávnení žiadatelia – právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, – neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, – školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, – centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania), – samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.
Oprávnené obdobie: 1.2.2023 – 30.9.2023
Príklady zamerania aktivít: zlepšovanie komunikačných zručností seniorov v digitálnom svete celkovo ale aj tematicky zameraných napr. na na boj proti podvodom, hoaxom zvyšovanie kvalifikácie seniorov v digitálnom svete (školenia práce s textom, tabuľkou, mailom, sociálnymi sieťami, fotografiami, atď.) zmapovanie existujúcich iniciatív v SR aj v zahraničí, ktoré riešia tému digitálnej inklúzie seniorov, spolu s návrhom odporúčaní vytvorenie návrhu aplikácií, ktoré pomáhajú seniorom pri denných aktivitách (napr. lieky, knihy, weby…) prinesenie/ vytvorenie/ otestovanie modelu medzigeneračného prepájania v téme digitálnych zručností seniorov.
Podrobnejšie popísané podmienky grantového programu nájdete tu: www.nadacnyfondtelekom.sk/vyzvy/vyhlasujeme-vyzvu-zreli-na-dobu-digitalnu-2022/