Termín podania žiadostí: do 16.08.2023
Žiadateľ je oprávnený podať v rámci každej z činností uvedenej v tejto špecifikácii činností len
jednu žiadosť. Oprávnené obdobie: 01.01.2023 – 31.08.2024
Spolufinancovanie: 5%
Výška príspevku: Minimálny výška nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku: 200 000 EUR ( pri činnosti D5, aktivita č. 3 -20 000 EUR)
Oprávnení žiadatelia:
• Rozpočtová organizácia – podľa zákona o rozpočtových pravidlách – D2, D3, D5;
• Obec – podľa zákona o obecnom zriadení – D2, D3, D5, D7;
• Samosprávny kraj – podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov – D2, D3, D5;
• Príspevková organizácia – podľa zákona o rozpočtových pravidlách – D2, D3, D5;
• Občianske združenie – podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov – D2, D3, D5.

• Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce – podľa § 20f a nasl.
Občianskeho zákonníka – D2, D3, D5;
• Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce (Združenie obcí) – podľa
§ 20b a nasl. zákona o obecnom zriadení – D2, D3, D5;
• Nadácia – podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov – D2, D3, D5;
• Neinvestičný fond – podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
– D2, D3, D5;
• Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – D2, D3, D5;
• Príspevková organizácia – podľa zákona o rozpočtových pravidlách, so sídlom na území
Slovenskej republiky, ktorej orgán ochrany prírody vydal podľa § 44 ods. 2 zákona o
ochrane prírody, súhlas na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhrady – D6.
Občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia – podmienka existencie aspoň 2 roky.
Oprávnené činnosti:
D2 Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
1. Aktivity zamerané na manažment invazívnych nepôvodných druhov vrátane sledovania
výskytu.
2. Nákup technického vybavenia na realizáciu aktivít týkajúcich sa odstraňovania inváznych
nepôvodných druhov.
3. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
D3 Realizácia schválených dokumentov starostlivosti
Aktivity zo schválených programov starostlivosti o chránené územia, chránené druhy rastlín a
živočíchov a chránené stromy a územia medzinárodného významu a schválených programov
záchrany chránených území, chránených stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov.
D5 Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených
druhov a biotopov
1. Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov
a biotopov národného alebo európskeho významu, ako aj degradovaných ekosystémov,
ktoré sa nedajú zabezpečiť bežným obhospodarovaním.
2. Realizácia opatrení na zabezpečenie ochrany chránených druhov, biotopov, anorganických
javov alebo jaskýň.
3. Obstaranie a inštalácia búdok, prípadne umelých hniezd pre chránené živočíchy na území
obce, resp. mesta na fasádach verejných budov, tam kde sa preukáže ich výskyt pred
zateplením, ako aj zabezpečenie a inštalácia hniezdnych búdok a hniezd pre chránené
živočíchy aj mimo územia obcí, resp. miest.
4. Nákup potrebného vybavenia na realizáciu praktickej starostlivosti, vrátane technického
vybavenia (monitorovacie, sledovacie zariadenia, zariadenia na odchyt živočíchov, materiál
a náradie na zabezpečenie starostlivosti o biotopy, a pod.).
5. Vybudovanie infraštruktúry potrebnej pre realizáciu opatrení, starostlivosť o chránené
druhy a biotopy.
6. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
D6 Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie
zoologických záhrad
Podpora je zameraná na zabezpečenie zachovania biologickej rozmanitosti voľne žijúcich druhov, ich chovom v ľudskej opatere so zvláštnym zreteľom na záchranu ohrozených druhov, s cieľom udržiavania priaznivého stavu populácie ohrozených a chránených druhov mimo ich prirodzeného výskytu.
D7 Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým
1. Obstaranie a inštalácia kontajnerových stojísk a konštrukcií, ktoré zabraňujú prístupu
medveďa hnedého k odpadu.

2. Nákup a inštalácia zberných nádob na komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad, ktorých technické prevedenie zabraňuje prístupu medveďa hnedého k
odpadu.
3. Nákup a inštalácia elektrických ohradníkov na zabezpečenie odpadu pred prístupom
medveďa hnedého.
4. Rekonštrukcia už existujúcich kontajnerových stojísk, konštrukcií a modifikácia zberných
nádob na komunálny a triedený odpad, ktoré nespĺňajú predmetnú funkciu (zabránenie
prístupu medveďa hnedého k odpadu).
5. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť v Špecifikácii činností
podpory formou dotácie na rok 2023 pre Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D) alebo po
skopírovaní nasledovného linku:
https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/06/Specifikacia_oblast-D_2023.pdf