Podpora rozvoja mladých vedeckých talentov v STEM oblasti, ktorej cieľom je vzdelávanie  talentovaných detí a mládeže v oblastiach prírodných a technických vied, matematiky, technológií a inžinierstva, a umožniť takýmto jednotlivcom alebo kolektívom účasť na národných a medzinárodných súťažných a prezentačných podujatiach.

Termín podania žiadostí: do 22.09.2023. Oprávnené obdobie: 02.10.2023 – 15.11.2024. Spolufinancovanie: 10%. Výška grantu: Minimálny výška nie je stanovená. Maximálna výška príspevku:  5 000 EUR. Oprávnení žiadatelia:

  1. základná alebo stredná škola
  2. občianske združenie
  3. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  4. nadácia
  5. obec
  6. rozpočtové a príspevkové organizácie
  7. združenie právnických osôb
  8. neinvestičný fond

Základné podmienky získania grantu:

  • projekt musí byť zameraný na podporu rozvoja a vzdelávania talentovaných detí a mládeže v téme STEM (prírodných vied, matematiky, technológií a inžinierstva) vo veku do 20 rokov, pričom sa bude prihliadať na impakt a kvalitu minulých ročníkov
  • finančná podpora môže byť použitá na výdavky súvisiace s organizáciou vzdelávacích projektov a aktivít, vrátane personálneho zastrešenia projektu (mzdy), ďalej na výdavky súvisiace s účasťou na súťažiach, workshopoch konferenciách, sympóziách alebo stážach (účastnícke poplatky, cestovné alebo ubytovacie náklady), na financovanie vybavenia, materiálu, pomôcok, prístrojov potrebných k rozvoju talentu a ďalších potrieb, ktoré majú jasnú väzbu na cieľ projektu.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť na webovej stránke Nadácie ESET: www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html