ČSOB nadácia v rámci digitálneho vzdelávania prináša nový grantový program, ktorého cieľom je podporiť inovatívne nápady a kreatívne projekty, ktoré zlepšia život nám všetkým. Vyhlasovateľ grantového programu: ČSOB nadácia
Termín podania žiadosti: Od 19.05.2023 do 16.07.2023
Minimálna výška finančného príspevku: 3 000 EUR
Maximálna výška finančného príspevku: nie je stanovená.


Oprávnení žiadatelia:
a) Mimovládne organizácie

 • občianske združenia,
 • nadácie,
 • neziskové združenia zriadené za účelom poskytovania verejnoprospešných
  služieb,
 • neinvestičné fondy,
 • záujmové združenia právnických osôb,
 • registrované sociálne podniky,
 • cirkevné organizácie, resp. účelové zariadenia cirkvi.
  b) Miestna samospráva
  c) Školy
 • základné školy,
 • stredné školy,
 • vysoké školy.
  d) Iné rozpočtové a príspevkové organizácie
  Na účely grantovej podpory je vyčlenená suma vo výške 150 000 eur.
  Tento program umožňuje organizáciám a spoločnostiam na Slovensku získať finančnú podporu na projekty zamerané na technologický vývoj a digitalizáciu v týchto oblastiach:
 • informačná a dátová vzdelanosť,
 • komunikácia v spoločnosti a spolupráca medzi komunitami,
 • vytváranie digitálneho obsahu,
 • bezpečnosť v online prostredí,
 • zvýšenie povedomia o digitálnych technológiách,
 • IT infraštruktúra,
 • zefektívnenie procesov,
 • riešenie problémov/ skvalitňovanie života,
 • zelené inovácie.
  Trvanie grantového programu:
 • Žiadosti je možné posielať od vyhlásenia grantovej výzvy dňa 19. mája do dňa 16. júla 2023 do 23:59 hod.
 • Komisia posúdi žiadosti v období medzi 17. júlom 2023 a 15. septembrom 2023.
 • Spomedzi žiadateľov, ktorí splnili podmienky, komisia vyberie projekty, ktoré podporí grantom a projekty, ktoré budú zaradené do druhého kola, v ktorom rozhodne hlasovanie verejnosti.
  V období medzi 15. septembrom 2023 a 30. septembrom 2023 sa uskutoční hlasovanie verejnosti o tom, ktoré projekty budú podporené v druhom kole grantu.
 • V období medzi 1. októbrom 2023 a 31. októbrom 2023 sa uskutoční vyhlásenie výsledkov a budú zverejnené projekty, ktoré budú podporené grantom. Výsledky budú následne žiadateľom oznámené ČSOB nadáciou aj prostredníctvom internetovej stránky ČSOB DIGITÁLNEHO SMART grantu.
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia finančných prostriedkov môžete nájsť po skopírovaní nasledovného linku: https://www.csob.sk/documents/11005/1739764/Statut_Digitalny_smart_grant_csob2023.pdf