Výzva je zameraná na posilnenie inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku (0 – 6 rokov) a na prvom stupni základných škôl (0 – 10 rokov), a to predovšetkým detí utečencov z Ukrajiny a iných zraniteľných detí žijúcich na Slovensku.
Oprávnení žiadatelia:
• miestne a regionálne samosprávy a nimi zriadené organizácie;
• materské a základné školy, ktoré môžu byť zriadené podľa § 19 zákona č. 596/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov, okrem tých, ktoré je možné zriadiť podľa § 19 ods. (2) písmeno
e) iná právnická osoba alebo fyzická osoba;
• zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktoré sú poskytovateľom
sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
• iní verejní poskytovatelia podpory vzdelávania, sociálnych služieb a špeciálnych potrieb pre
deti vo veku od 0 do 10 rokov, (o. i. aj základné umelecké školy, neziskové organizácie
založené cirkvou, centrá včasnej intervencie, atď….);
• mimovládne neziskové organizácie:

– občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.z. v znení neskorších
predpisov;
– neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa
zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov;
– neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov;
– nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov;
– Slovenský červený kríž podľa zákona č. 460/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Základné kritéria a podmienky:
• vytváranie a upevňovanie lokálnych partnerstiev je žiadúce;
• reagovanie na aktuálne naliehavé potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine na Slovensko a zapojenie maximálneho možného počtu týchto detí;
• participácia na vzdelávacích aktivitách programu Spolu pre deti (viď sekciu 2), špecificky:

 • spolupráca s prideleným mentorom, ktorý bude odborne prispievať k úspešnej realizácii
  projektu (pre príjemcov malých grantov voliteľné, pre príjemcov veľkých grantov povinné);
 • povinná účasť prijímateľa grantu na pripravovaných vzdelávacích aktivitách Karpatskej
  nadácie a UNICEF v rozsahu minimálne:
  ▪ účasť na jednom z dvoch intenzívnych školení, ktoré budú realizované lokálne alebo na
  konferencii o inkluzívnom vzdelávaní;
  ▪ účasť na webinári o príkladoch dobrej praxe;
  ▪ účasť na školení o Ochrane pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním.
  Celková výška prerozdeľovaného rozpočtu v tejto výzve je 1 090 000 eur.
  Žiadateľ sa môže uchádzať o malý grant (podpora na jeden projekt od 10 000 eur do 29 999 eur)
  alebo o veľký grant (od 30 000 eur do 80 000 eur).
  Projekt musí byť ukončený najneskôr do 31. 10. 2023.
  Výška spolufinancovania:
 • výška spolufinancovania 5 % žiadaného grantu, pričom spoluúčasť môže byť finančná alebo
  nefinančná.
  Časový harmonogram:
 1. kolo výzvy:
 • Uzávierka prijímania žiadostí: 28. 02. 2023
 • Hodnotenie žiadostí do: 20. 03. 2023
 • Zverejnenie výsledkov: 21. 03. 2023
 • Realizácia projektov od 01. 01. 2023 do 31. 10. 2023
 1. kolo výzvy (v prípade, ak nebudú vyčerpané v prvom kole):
 • Uzávierka prijímania žiadostí: 18. 04. 2023
 • Hodnotenie žiadostí do: 09. 05. 2023
 • Zverejnenie výsledkov: 10. 05. 2023
 • Realizácia projektov od 01. 01. 2023 do 31. 10. 2023
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2023/01/Vyzva_Spolu-pre-deti.pdf