Výzva grantového programu Spolu pre deti

Výzva je zameraná na posilnenie inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku (0 – 6 rokov) a na prvom stupni základných škôl (0 – 10 rokov), a to predovšetkým detí utečencov z Ukrajiny a iných zraniteľných detí žijúcich na Slovensku.
Oprávnení žiadatelia:
• miestne a regionálne samosprávy a nimi zriadené organizácie;
• materské a základné školy, ktoré môžu byť zriadené podľa § 19 zákona č. 596/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov, okrem tých, ktoré je možné zriadiť podľa § 19 ods. (2) písmeno
e) iná právnická osoba alebo fyzická osoba;
• zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktoré sú poskytovateľom
sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
• iní verejní poskytovatelia podpory vzdelávania, sociálnych služieb a špeciálnych potrieb pre
deti vo veku od 0 do 10 rokov, (o. i. aj základné umelecké školy, neziskové organizácie
založené cirkvou, centrá včasnej intervencie, atď….);
• mimovládne neziskové organizácie:

– občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.z. v znení neskorších
predpisov;
– neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa
zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov;
– neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov;
– nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov;
– Slovenský červený kríž podľa zákona č. 460/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Základné kritéria a podmienky:
• vytváranie a upevňovanie lokálnych partnerstiev je žiadúce;
• reagovanie na aktuálne naliehavé potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine na Slovensko a zapojenie maximálneho možného počtu týchto detí;
• participácia na vzdelávacích aktivitách programu Spolu pre deti (viď sekciu 2), špecificky:

 • spolupráca s prideleným mentorom, ktorý bude odborne prispievať k úspešnej realizácii
  projektu (pre príjemcov malých grantov voliteľné, pre príjemcov veľkých grantov povinné);
 • povinná účasť prijímateľa grantu na pripravovaných vzdelávacích aktivitách Karpatskej
  nadácie a UNICEF v rozsahu minimálne:
  ▪ účasť na jednom z dvoch intenzívnych školení, ktoré budú realizované lokálne alebo na
  konferencii o inkluzívnom vzdelávaní;
  ▪ účasť na webinári o príkladoch dobrej praxe;
  ▪ účasť na školení o Ochrane pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním.
  Celková výška prerozdeľovaného rozpočtu v tejto výzve je 1 090 000 eur.
  Žiadateľ sa môže uchádzať o malý grant (podpora na jeden projekt od 10 000 eur do 29 999 eur)
  alebo o veľký grant (od 30 000 eur do 80 000 eur).
  Projekt musí byť ukončený najneskôr do 31. 10. 2023.
  Výška spolufinancovania:
 • výška spolufinancovania 5 % žiadaného grantu, pričom spoluúčasť môže byť finančná alebo
  nefinančná.
  Časový harmonogram:
 1. kolo výzvy:
 • Uzávierka prijímania žiadostí: 28. 02. 2023
 • Hodnotenie žiadostí do: 20. 03. 2023
 • Zverejnenie výsledkov: 21. 03. 2023
 • Realizácia projektov od 01. 01. 2023 do 31. 10. 2023
 1. kolo výzvy (v prípade, ak nebudú vyčerpané v prvom kole):
 • Uzávierka prijímania žiadostí: 18. 04. 2023
 • Hodnotenie žiadostí do: 09. 05. 2023
 • Zverejnenie výsledkov: 10. 05. 2023
 • Realizácia projektov od 01. 01. 2023 do 31. 10. 2023
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2023/01/Vyzva_Spolu-pre-deti.pdf

Výzva č. 8/2023 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky.
Podprogramy, kde oprávnenými žiadateľmi sú obce:
4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra a folklorizmus
Podporná činnosť je zameraná výlučne na podporu vzniku novej tvorby nekomerčných,
nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti uchovávania a/alebo rozvoja a umeleckého
spracovávania javov a prejavov tradičnej kultúry. Podpora je určená na náklady súvisiace s prípravou a realizáciou umeleckých predstavení, rovnako na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča a jeho distribúciu (vrátane online streamu/prezentácií).
Podpora je určená aj na nákup krojových kostýmov a krojových súčastí, náklady môžu tvoriť
maximálne 20 % z pridelenej dotácie. Podprogram nepodporuje nákup rekvizít, hudobných nástrojov, ozvučovacej techniky a pod.

 • Odovzdanie žiadosti: 30.01.2023 – 27.02.2023
 • Čerpanie: 01.06.2023 – 30.06.2024
 • Výška dotácie: 2 000 – 60 000 EUR
 • Spolufinancovanie: 5 %
  4.6. Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
  Podpora v tomto podprograme je určená na medzinárodnú prezentáciu a mobility, rozvoj
  bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.
  • Odovzdanie žiadosti: 30.01.2023 – 27.02.2023
 • Čerpanie: 01.01.2023 – 01.07.2023
 • Výška dotácie: 1 000 – 60 000 EUR
 • Spolufinancovanie: 5 %
  5.1.4 Akvizícia knižníc
  Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu (vrátane audiokníh, CD, DVD, USB, LP),
  prioritne z jednotlivých oblastí umenia, kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a spoločenských vied, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných, audiokníh, CD, DVD, USB, LP s podporou fondu alebo publikácií vydaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť, resp. žiadosť s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené. Podpora je určená aj na úhradu predplatného na časopisy a iné periodické publikácie, ktoré vychádzajú s podporou fondu, alebo ich vydáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Podprogram nepodporuje nákup ezoterickej literatúry, knižničného fondu podporujúceho negatívne spoločenské javy, podnecujúceho k násiliu alebo k nenávisti, popierajúceho základné práva a slobôd osôb, propagujúceho nedemokratické, autoritárske režimy a diktatúry.
 • Odovzdanie žiadosti: 30.01.2023 – 27.02.2023
  Čerpanie: 01.07.2023 – 30.06.2024
 • Výška dotácie: 1 000 – 30 000 EUR
 • Spolufinancovanie: 10 %
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve č. 8/2023 Fondu na podporu umenia alebo po skopírovaní nasledovného linku: www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-8-2023/

Podpora formou dotácie na rok 2023, oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) Termín podania žiadosti: 02.03.2023

Oprávnené obdobie: 01.01.2023 – 30.11.2024 Maximálna výška príspevku: 400.000,00 EUR. Spolufianncovanie: min. 5%

Činnosť L9: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov Oprávnení žiadatelia: 1. Obec a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou, 2. Samosprávny kraj a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom, 3. Právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je MŽP SR

Čítať ďalej “Podpora formou dotácie na rok 2023, oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)”

Výzva č. B-1 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity (Oblasť Ochrana a využívanie vôd).

Oprávnené obdobie: od 1.1.2023 do 30.11.2026, Termín na podávanie žiadosti: 06.02.2023

Spôsob podania žiadosti: cez informačný systém EF:https://grant.envirofond.sk (a zároveň buď do elektronickej schránky EF alebo do poštového priečinku EF alebo osobne)

Čítať ďalej “Výzva č. B-1 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity (Oblasť Ochrana a využívanie vôd).”

Výzva Fondu na podporu športu s názvom „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Začiatok termínu na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku: 17.03.2023

Koniec termínu na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku: 17.04.2023

Konečný termín čerpania príspevku a realizácie projektu: 31.12.2025

Čítať ďalej “Výzva Fondu na podporu športu s názvom „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“”

Grantová výzva Nadácie Pontis „Zrelí na dobu digitálnu”

Cieľom grantového programu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.
Termín uzávierky: Projekt je potrebné odoslať do termínu uzávierky 18.12.2022, 23:55 h
Spôsob podania žiadosti: Projekty sa zasielajú výlučne elektronicky prostredníctvom www.darca.sk
Indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000 EUR
Výška príspevku: Minimálna výška príspevku na projekt: 1 000 EUR
Maximálna výška príspevku na projekt: 5 000 EUR
Oprávnení žiadatelia – právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, – neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, – školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, – centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania), – samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.
Oprávnené obdobie: 1.2.2023 – 30.9.2023
Príklady zamerania aktivít: zlepšovanie komunikačných zručností seniorov v digitálnom svete celkovo ale aj tematicky zameraných napr. na na boj proti podvodom, hoaxom zvyšovanie kvalifikácie seniorov v digitálnom svete (školenia práce s textom, tabuľkou, mailom, sociálnymi sieťami, fotografiami, atď.) zmapovanie existujúcich iniciatív v SR aj v zahraničí, ktoré riešia tému digitálnej inklúzie seniorov, spolu s návrhom odporúčaní vytvorenie návrhu aplikácií, ktoré pomáhajú seniorom pri denných aktivitách (napr. lieky, knihy, weby…) prinesenie/ vytvorenie/ otestovanie modelu medzigeneračného prepájania v téme digitálnych zručností seniorov.
Podrobnejšie popísané podmienky grantového programu nájdete tu: www.nadacnyfondtelekom.sk/vyzvy/vyhlasujeme-vyzvu-zreli-na-dobu-digitalnu-2022/

Grantový program Zelené oázy

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Čítať ďalej “Grantový program Zelené oázy”

Podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zverejňuje v rámci účelu podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov v rámci Programu Kultúra znevýhodnených skupín.

Čítať ďalej “Podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva”

Obnovme si svoj dom na rok 2023

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu Obnovme si svoj dom na rok
2023. Program je zameraný na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy kultúrnej pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Čítať ďalej “Obnovme si svoj dom na rok 2023”

Grantový program Regióny

Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP. Jeho účelom je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
Predkladateľ projektu: obec, mesto, mestská časť, základné školy, mimovládne organizácie a
športové kluby.
Minimálna výška finančného príspevku na jeden projekt: 500 €.
Maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt: 4 000 €.
Celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 100 000 €.
Uzávierka predkladania projektov: 15.11. 2022 do 23:59hod
Zverejnenie podporených projektov: 19. 12. 2022
Realizácia podporených projektov: 19. 12. 2022 – 31.7.2023
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov: do 31.8.2023

Čítať ďalej “Grantový program Regióny”