Informácie k VÝZVE Okresného úradu Lučenec na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Lučenec vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie regionálneho príspevku podľa Metodiky poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín podania žiadosti: 08.09.2022 – 30.09.2022
Oprávnené obdobie:
23.08.2022 – 31.12.2022 – pre kapitálové výdavky a bežné transfery na mzdy, platy, odmeny
23.08.2022 – 31.03.2023 – bežné transfery s výnimkou mzdových výdavkov
Maximálna a minimálna výška príspevku:
Minimálna výška príspevku: 20.000 EUR
Maximálna výška príspevku: 200.000 EUR
Oprávnení predkladatelia:
a) regionálna rozvojová agentúra
b) slovenská časť euroregiónu
c) európske zoskupenie územnej spolupráce
d) občianske združenie
e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
f) obec
g) vyšší územný celok
h) registrovaný sociálny podnik
i) Slovenský červený kríž
j) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území SR
k) právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od
registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
l) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území SR
m) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší
územný celok alebo obec
n) škola alebo školské zariadenie
o) vysoká škola so sídlom na území SR
p) obchodná spoločnosť alebo družstvo
q) iné právnické osoby neuvedené v bode a) až p)
r) fyzické osoby – podnikatelia.
Oprávnené aktivity:
A. Zamestnanosť a podnikanie
A 1. Podpora inovácií, výskumu a vývoja
A 2. Podpora podnikov v oblasti poľnohospodárskej, lesníckej potravinárskej výroby a služieb
A 3. Podpora MSP v oblasti priemyselnej výroby
B. Cestovný ruch
B 1. Tvorba ponuky v kultúrno-poznávacom, prírodnom a iných formách udržateľného
cestovného ruchu (vrátane vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky a i.)
B 2. Vytváranie udržateľného zázemia a služieb pre pobyt návštevníkov
B 3. Rozvoj destinačného manažmentu a marketingu
B 4. Zlepšenie dostupnosti okresu, atraktivít a turistických bodov záujmu
C. Sociálna ekonomika
C 1. Vytváranie podmienok pre zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb
D. Rozvoj ľudských zdrojov
D 1. Podpora zvyšovania kvality predprimárneho a primárneho vzdelávania a rozšírenie kapacít
vzdelávacích inštitúcií
D 2. Podpora systému profesijného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku po skopírovaní nasledovného linku: www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-lucenec-2022-2026

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku
z Programu obnovy vidieka SR 2014 – 2022 vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV – 60/PRV/2022.
Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,
modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu: 55 476 238,00 EUR
Minimálna výška podpory: 10 000,00 EUR
Maximálna výška podpory: 1 500 000,00 EUR

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným
v tejto výzve.
Oprávnení žiadatelia:
Miestna územná samospráva – obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania Žiadosti
o poskytnutie nenávratného príspevku v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné
rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a projekt pozemkových úprav bol zapísaný do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.
Oprávnené aktivity:
a) Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby,
b) Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou
a súvisiace stavby,
c) Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení
ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny,
d) Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a
podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu,
e) Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.

Oprávnené náklady:

 1. Náklady na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení uvedené v rozpočte ako súčasť Zmluvy o dielo.
 2. DPH ak vzniká nárok podľa právnych predpisov SR.
 3. Všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode 1. ako sú poplatky architektom,
  inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti okrem štúdií uskutočniteľnosti maximálne do 3% z výšky projektu.
 4. Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním (Kompletnú
  dokumentáciu k VO žiadateľ predkladá buď pri predložení ŽoNFP alebo v termíne do 90
  pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
  príspevku).
  Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: www.apa.sk/aktualne-vyzvy

Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia nových agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Kód výzvy: 13I02-21-V04, Komponent: 13_Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť, Názov investície: Investícia 2_Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti, Schéma pomoci:       Schéma pomoci de minimis na podporu rozšírenia a obnovy siete agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti uplatňovaná pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR DM – 11/2022

Uzavretie výzvy: Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu po vyčerpaní alokovaných finančných prostriedkov, alebo do 31. 10. 2022. Oprávnenosť žiadateľa: Oprávneným žiadateľom je agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti („ADOS“) zriadená podľa § 7 ods. 3, písm. e) zákonom č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“), ktorej právna forma je: – príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, alebo – rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, mesta alebo obce, alebo – právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným) zriadená podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., alebo – nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, alebo – fyzická osoba spĺňajúca podmienky ustanovené zákonom č, 578/2004 Z. z.), alebo – občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, alebo registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky (v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov).

Novovzniknutá ADOS, t. j. ADOS zriadený po 1.2.2020 (vrátane) v rámci žiadosti predkladá:

 • potvrdenie o vzniku, resp. založení právnickej osoby spolu s potvrdením o pridelení identifikačného čísla organizácie („IČO“), alebo
 • čestné vyhlásenie, ktorým preukáže zámer splniť zákonné podmienky pre získanie povolenia na vznik ADOS,
 • menovací dekrét alebo iný doklad o menovaní osoby, ktorá vystupuje ako štatutárny orgán.

Oprávnenosť aktivít:

Materiálno-technické vybavenie novovzniknutej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Minimálna výška prostriedkov mechanizmu: nie je stanovená

Maximálna výška prostriedkov mechanizmu: 127 400€

Časová oprávnenosť aktivít realizácie projektu a výdavkov:

 • Obdobie oprávnenosti výdavkov celkovo je stanovené na obdobie od 1. februára 2020 najneskôr do 31. decembra 2024.
 • Realizácia aktivít žiadostí musí byť ukončená do 1 roka od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, najneskôr však 30. septembra 2024.

Výška finančného príspevku je 100% oprávnených výdavkov na oprávnené aktivity ŽoPPM.

Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-ados-rozsirenie.

Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Kód výzvy: 02I02-29-V01
Komponent: Obnova budov
Reforma/investícia: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
Ciele výzvy:

 1. Zelená transformácia,
 2. Zvýšenie počtu obnovených budov pri súčasnom zlepšení ich energetickej hospodárnosti,
 3. Zníženie emisií CO2,
 4. Zmiernenie dopadov na zmenu klímy.
  Termín na začatie podávania žiadostí: 01. 08. 2022
  Uzavretie výzvy: 01. 12. 2024
  Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu: 100 000 000€ bez DPH, t. j. 120 000 000€ s DPH
  Oprávnený žiadateľ:
  a) Správca majetku štátu – štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
  b) Obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
  c) Mesto a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
  d) Mestská časť a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia – v prípade Hlavného mesta SR Bratislava a mesta Košice,
  e) Vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
  f) Verejnoprávna inštitúcia – verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávna ustanovizeň alebo verejná vysoká škola,
  g) Správca majetku štátu podľa osobitného predpisu – štátny podnik10), Železnice Slovenskej republiky a iné,
  h) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, resp. ostatného majetku vo vlastníctve štátu.
  Preukázanie oprávneného typu budovy:
  • Pamiatkovo chránená budova
  a) je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok alebo
  b) má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej rezervácii alebo
  c) má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej zóne.
  • Historická budova, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou, je
  a) registrovaná v Zoznamoch pamätihodností miest a obcí alebo
  b) uvedená v Registri modernej architektúry Slovenska alebo
  c) zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01. 01. 1980 alebo preukázateľne užívaná pred
  týmto dátumom.

  Projekty, ktoré sú predmetom Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu sú zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov, ktorým sa dosiahne aspoň stredná hĺbka obnovy budovy. To znamená, že realizovanými aktivitami sa dosiahne úspora globálneho ukazovateľa minimálne na úrovni 30%. Splnenie požiadavky úspory primárnej energie bude preukázané porovnaním hodnoty existujúceho stavu pred realizáciou projektu a nového stavu po realizácii projektu.
  Ukazovatele existujúceho stavu budovy sa preukazujú Projektovým energetickým hodnotením existujúceho stavu.
  Minimálna výška prostriedkov mechanizmu: 240 000€
  Maximálna výška prostriedkov mechanizmu: 6 000 000€
  Časová oprávnenosť aktivít realizácie projektu a výdavkov: za oprávnené považujú všetky aktivity súvisiace s realizáciou projektu, ktoré žiadateľ preukázateľne vykonal najskôr od 1. februára 2020 vrátane. Za oprávnené sa považujú výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s takto oprávnenými aktivitami Projektu a boli následne uhradené, teda po 1. februári 2020 vrátane.
  Oprávnené obdobie realizácie projektu môže byť najneskôr do 31. 12. 2025.
  Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis:
  Výzva je zameraná na podporu obnovy budov využívaných výhradne na nehospodárske činnosti alebo na zmiešané využitie. Podpora oprávnených aktivít stanovených touto Výzvou nie je poskytovaním štátnej pomoci.
  Spolufinancovanie: Žiadateľ musí mať zabezpečené spolufinancovanie projektu minimálne vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovaných prostriedkov mechanizmu. Maximálna výška prostriedkov mechanizmu závisí od typu aktivity v stanovenej oblasti podpory, pričom maximálna miera podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu.
  Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Vyzva-1-obnova-budov.pdf

Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“ z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Cieľ: podpora materských, základných a stredných škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti.

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania Reforma 2: Pilotovanie vybraných podporných opatrení prostredníctvom zavedenia novej pozície do konkrétneho segmentu vzdelávacej sústavy. Dátum uzavretia: 10.07.2022

Žiadosť predkladá škola so súhlasom zriaďovateľa, a to prostredníctvom elektronického formuláru.

Výška celkových finančných prostriedkov: 3 400 000 €

Oprávnení žiadatelia: Materská škola, špeciálna materská škola, materská škola ako súčasť základnej školy s materskou školou, materská škola ako organizačná zložka spojenej školy, základná škola, špeciálna základná škola, spojená škola, ktorá má organizačnú zložku základná škola, stredné školy, špeciálne stredné školy, odborné učilištia, praktické školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku stredná škola, odborné učilište, praktická škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Materská škola alebo základná škola alebo stredná škola musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení SR bez rozdielu typu zriaďovateľa a bez rozdielu statusu právnickej osoby, ktoré zároveň spĺňajú pravidlo o prevažnom financovaní z verejných zdrojov.

Počet požadovaných zdravotníckych pracovníkov: Žiadateľ môže požiadať o jedného zdravotníckeho pracovníka na školu resp. po dohode so zriaďovateľom, ktorý zriaďuje viaceré školy, môže požiadať o znížený úväzok pre zdravotníckeho pracovníka v prípade, že ten bude pôsobiť na viacerých školách.

Oprávnená aktivita: Zamestnanie zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, v základnej škole alebo v strednej škole, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a realizuje náplň práce zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, v základnej škole alebo v strednej škole.

Oprávnené obdobie realizácie aktivít: Žiadateľ môže získať podporu na vytvorené miesto zdravotníckeho pracovníka na obdobie od 1.9.2022 do 31.8.2024, avšak oprávnenými nárokmi sú finančné prostriedky len na tie mesiace, kedy je zdravotnícky pracovník na škole zamestnaný. Minimálna dĺžka podpory je stanovená aspoň na jeden rok.

Oprávnené výdavky:

Výdavky na mzdu a odvody zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca.

Minimálna výška finančných prostriedkov na jedného žiadateľa: 13 520€

Maximálna výška finančných prostriedkov na jedného žiadateľa:27 520€

Kritériá výberu:

 • Celkový počet detí/žiakov v škole
 • Percento detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením z celkového počtu detí/žiakov školy
 • Odhadované percento detí/žiakov, „chorých a zdravotne oslabených1“ z celkového počtu detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • Počet rôznych typov ochorení dlhodobého charakteru detí/žiakov “chorých a zdravotne oslabených” vyskytujúcich sa u detí/žiakov školy
 • Plán náboru, harmonogram zamestnania zdravotníckeho pracovníka

Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/

Rozvoj zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP – OP ĽZ Prioritná os 8: REACT-EU, Investičná priorita 8.1: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva – ktorej cieľom je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti.

Aktivity sú zamerané na nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa, evidovaná pod č. SA.103051 (ďalej len „schéma ŠP na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa“)

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov v znení dodatku č.2 zo dňa 07.04.2022 (ďalej len „schéma pomoci DM č. 3/2021“)

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Alokácia na výzvu: 18 500 000€. Časový harmonogram: : Termín uzavretia 1. kola – 20.07.2022, 2. kola – 12.09.2022, 3. kola – 17.10.2022

Oprávnení žiadatelia: – zamestnávatelia, – štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, – obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto, – zamestnávateľské asociácie a zväzy, ktorými sú: – profesijné organizácie a komory, záujmové združenie právnických osôb, – občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy

Oprávnená aktivita: Hlavná aktivita – Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností – Aktivita je zameraná na nadobúdanie nových zručností / zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov, vrátane špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto, t.j. na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu na obnovujúcom sa trhu práce v dôsledku krízy v kontexte pandémie COVID-19. Vykonáva sa formou cieleného vnútropodnikového / vnútrofiremného vzdelávania a odbornej prípravy. Aktivita podporí aj zručnosti prispievajúce k prechodu na digitálnu ekonomiku vzhľadom na meniace sa hospodárstvo.

Podaktivita 1 – Výber a príprava zamestnancov – Dĺžka trvania podaktivity: maximálne 40 hod. pre zamestnávateľov školiacich do 49 osôb vrátane / 50 hod. pre zamestnávateľov školiacich 50 a viac osôb.

Podaktivita 2 – Cielené získavanie pracovných zručností – Dĺžka trvania podaktivity: maximálne 440 hod. pre jedného účastníka podaktivity

Podaktivita nadväzuje bezprostredne na podaktivitu 1 pre účastníkov z radov zamestnancov podľa potrieb žiadateľa / zamestnávateľa na konkrétne pracovné miesta a profesie

Oprávnené obdobie realizácie aktivít: sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy a trvá najneskôr do 30.11.2023.

Oprávnené výdavky:  – Mzdové výdavky odborného personálu,  – Mzdové výdavky na účastníkov vzdelávacích aktivít,  – Mzdové výdavky na riadenie projektu,  – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo výške 40% (nariadenie 1303/2013, čl. 68b ods.1)

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schémy pomoci de minimis – 0% , prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schémy štátnej pomoci – max 50%

Minimálna výška príspevku: 25 000€. Maximálna výška príspevku na projekt sa uplatňuje podľa pravidiel: – schémy DM č. 3/2021, – schémy ŠP na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa. Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie môžete nájsť vo Výzve na predkladanie ŽoNFP  po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2022/rozvoj-zrucnosti-podporu-trhu-prace/vyzva-rozvoj-zrucnosti-podporu-trhu-prace.pdf

Program obnovy dediny 2022

V rámci Programu obnovy dediny 2022, v súlade s ustanovením § 4, ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2022, bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 v rámci Programu obnovy dediny. V rámci tohto ročníka je možné podať žiadosť iba v 2 činnostiach a to činnosť POD1 – Kvalita životného prostredia a činnosť POD3 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

Cieľ POD: vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia formou podpory špecifických činností zameraných na riešenie akútnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o vidiecke životné prostredie.

➢ Činnosť POD1: Kvalita životného prostredia na vidieku: Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít: 1) Aktivity zamerané na podporu odpadového a obehového hospodárstva: opatrenia zamerané na zvýšenie zhodnocovania odpadu, jeho opätovné použitie a podpora predchádzania vzniku odpadu, skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu: • vytváranie a úprava malých kompostární, lokalít zberu komunálneho a triedeného odpadu (stojísk) • podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom – nákup kompostovacích zásobníkov (kompostérov) s povinnosťou ich umiestnenia na verejných priestranstvách obce, • podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom – nákup podpornej techniky (krovinorez, kosačka, drvič, štiepkovač, prekopávač a preosievač kompostu, navíjač geotextílie, čelný nakladač, motorová píla, plotostrih) v max. limite 40 % z požadovanej dotácie, • nákup zberných nádob na kuchynský, biologický rozložiteľný, textilný odpad a ich umiestnenie na verejných priestranstvách obce pričom zberné nádoby nebudú určené na zber triedených zložiek komunálneho odpadu, ktoré spadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni: • budovanie a rekonštrukcia odberných objektov z povrchových zdrojov a záchytných objektov z podzemných zdrojov (studne, pramene, vrty) s dôrazom na úžitkové využitie, zabezpečenie verejného prístupu k pitnej vode, údržba, obnova a ochrana vodných tokov (nutný súhlas správcu toku), sprietočnenie priečnych profilov, mostov a priepustov, • opatrenia na zadržiavanie vody v krajine (vsakovacie pásy, infiltračná priekopa, odvodnenie ciest extravilánu a rozptýlenie vody v krajine), • aktivity zamerané na protipovodňové opatrenia vykonávané na vodnom toku (v spolupráci so správcom toku a na základe odborne spracovanej projektovej dokumentácie) a budovanie a údržba pozdĺžneho a priečneho odvodnenia komunikácií. 3) Aktivity zamerané na starostlivosť a revitalizáciu mokradí, poldrov a obnova mŕtvych ramien, manažment lužných lesov, starostlivosť a ochrana rašelinísk, budovanie koreňových čistiarní odpadových vôd

Činnosť POD3: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta: Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít: 1) Aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav/ posterov/ publikácií/ učebníc s environmentálnou tematikou (cieľová skupina: široká verejnosť).

2) Aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel, dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov, ktoré majú charakter všeobecnej infraštruktúry prístupnej bez obmedzení širokej verejnosti bezodplante.

3) Aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska.

4) Aktivity zamerané na vzdelávanie, osvetu a propagáciu súvisiace s významom včiel a včelárstva ako tradičného spôsobu života na vidieku.

5) Aktivity zamerané na vzdelávanie o obehovom a odpadovom hospodárstve (predchádzanie vzniku odpadu, triedenie odpadu a iné) a realizácia výchovno – vzdelávacích podujatí pre deti, mládež a širokú verejnosť bezodplatne.

Termín na podanie žiadosti: 21. 07. 2022 o 15:00hod

Spolufinancovanie: min 5%

Oprávnenosť žiadateľa:

• Obec bez štatútu mesta – založená výlučne podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníbneskorších predpisov. Oprávneným žiadateľom je výlučne obec, ktorá nie je vyhlásená Národnou radou Slovenskej republiky za mesto podľa § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

• Mikroregionálne združenie obcí – ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorého členmi môžu byť výlučne obce bez štatútu mesta.

• Mikroregionálne združenie obcí – ako združenie obcí podľa § 20b – f zákona Slovenskej národnej

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorého členmi môžu byť

výlučne len obce bez štatútu mesta.

• Mikroregionálne združenie obcí – ako záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f a nasl.

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorého členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta.

Maximálna výška dotácie:

6.000€ pre obec bez štatútu mesta

8.000€ pre mikroregionálne združenie obcí

Oprávnené obdobie: od 01.01.2022 do 31.10.2022.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.obnovadediny.sk/wp-content/uploads/2022/05/USMERNENIE-k-%C5%BEiadosti-2022.pdf

Fond malých projektov Interreg SKHU

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o FP v rámci Fondu malých projektov ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Prioritná os PO4: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti Celkový cieľ fondu malých projektov: posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov. Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.

Termín na podanie žiadosti: 17. 06. 2022

Celková alokácia z EFRR na PO4 – „Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti“: 309 000€

Maximálna výška príspevku: 50 000

Minimálna výška príspevku: 20 000€

Dĺžka projektu: max 4 mesiace

Spolufinancovanie: 15%

Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov pre PO4: • Verejné inštitúcie; • Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu; • Cirkvi (registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky/ Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti Maďarskej republiky);• Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS-y); • Mimovládne organizácie (NGO); • Obce a vyššie územné celky, neparticipujúce v Strešnom projekte; • Verejné vysoké školy a štátne výskumné ústavy; • Komory. Oprávnenosť žiadateľa: Minimálna požiadavka pre partnerstvo je mať jedného partnera zo Slovenskej republiky s finančnou spoluúčasťou a jedného partnera z Maďarska s finančnou spoluúčasťou. Indikatívny zoznam oprávnených aktivít: ● tvorba spoločných odborných programov (výmenné programy v oblastiach kultúry, vzdelávania, výskumu, turizmu, ochrany prírody a pod.), ● realizácia programov podporujúcich dvojjazyčnosť (vydávanie brožúr, kníh, DVD, príprava krátkych filmov) ● organizovanie spoločných cyklotúr, táborov, tematických zájazdov, pútnických ciest, trhov, výstav a sprievodných podujatí, ● organizovanie spoločných festivalov

Oprávnenosť miesta realizácie: • SK032 – Banskobystrický kraj, • SK042 – Košický kraj, • HU221 – Borsod-Abaúj-Zemplén megye, • HU311 – Heves megye, • HU312 – Nógrád megye, • HU323 – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Žiadatelia predkladajú kompletnú žiadosť o finančný príspevok t.j. formulár ŽoFP v slovenskom a maďarskom jazyku.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp.

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L).

Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L). Termín na podanie žiadosti: 06. 07. 2022 Maximálna výška podpory: 400 000€ , Spolufinancovanie: 5% Oprávnení žiadatelia: obec, samosprávny kraj, príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom, právnická osoba v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti MŽP SR. Oprávnené obdobie: 01.01. 2022 do 30.11.2022

V rámci činnosti L8 je možné realizovať jednu alebo viac nasledovných hlavných aktivít:

1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;

2. zateplenie/výmena strechy;

3. výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena);

4. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

V prípade realizácie hlavných aktivít je povinné realizovať podaktivitu:

 • práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory (napr. netopiere a dážďovník tmavý, ktoré hniezdia na budovách)

Iba v prípade realizácie hlavných aktivít je možné realizovať nasledovné podaktivity:

a) modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody;

b) aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu (rekuperácia – napr. aktívna, pasívna, výmenníky na využitie odpadného tepla, rekuperácia tepla z odpadovej vody a pod.);

c) opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, realizácia zelenej extenzívnej strechy, vonkajšie tieniace prvky okien a dverí na fasádach – pergoly, vonkajšie žalúzie, a pod.);

d) prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa – dočasné jazierka s dočasnou vodnou hladinou, podzemné nádrže na dažďovú vodu, z ktorých sa bude polievať okolitá vegetácia v čase sucha;

e) výsadba stromov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa (na západnej a južnej strane), ktoré budú po vyrastení tieniť fasádu budovy (domáce druhy drevín12), a tým budú znižovať spotrebu energie na chladenie.

Priorizácia pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie (v nasledovnom poradí):

1. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, v ktorej predmetom projektu bude základná škola, materská škola, obecný úrad, domov sociálnych služieb alebo požiarna zbrojnica. Táto skupina má najvyššiu prioritu pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie.

2. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, v ktorej predmetom projektu bude kultúrny dom, centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum alebo múzeum. Táto skupina má strednú prioritu pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie.

3. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré nebudú spadať do 1. skupiny a ani do 2. skupiny. Táto skupina má najnižšiu prioritu pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie.

Pri výbere budúceho dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade zo zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://envirofond.sk/2022/05/06/vyzva-zateplovanie-co-je-nove-v-specifikacii-pre-oblast-l/

Infolist – Predškoláci II

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje pokračovanie rozvojového projektu pre zriaďovateľov materských škôl a špeciálnych materských škôl „Predškoláci II“.

Cieľ výzvy:

 • vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí.

Časový harmonogram:

 • Termín zaslania žiadostí:  31.5.2022
 • Vyhodnotenie žiadostí a zverejnenie výsledkov: do 15.6.2022
 • Zabezpečenie oprávn. položiek je potrebné zrealizovať: od 16.06.2022 do 31.08. 2022
 • Vyhodnotenie projektu po jeho uskutočnení: najneskôr do 30.09. 2022
 • Zúčtovanie po uskutočnení projektu: Nevyužité finančné prostriedky zašle materská škola v termíne do 15. 10. 2022 zriaďovateľovi a ten ich vráti regionálnemu úradu školskej správy

Alokácia v rámci výzvy: 1 000 000€

Maximálna výška podpory na 1 projekt: 10 000€

Oprávnení žiadatelia:

 • zriaďovatelia materských škôl, špeciálnych materských škôl, škôl s organizačnými zložkami (v ktorých je aj organizačná zložka „materská škola“), zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR

Forma predloženia žiadosti: Žiadosť predkladá zriaďovateľ prostredníctvom materskej školy vyplnením online formulára na webovom sídle MŠVVaŠ SR.

Použitie finančných prostriedkov: bežné výdavky

interiérový nábytok (napr. detské stoly, detské stoličky, skrinkové zostavy, šatníkové       skrinky, lavičky do šatne, vešiaky do šatne a umyvárky, ležadlá – vrátane posteľnej výbavy a obliečok na ňu),

– podlahová krytina do triedy a spálne, koberce

– učebné pomôcky na rozvíjanie gramotnosti detí,

– didaktické hračky.

Podrobnejšie popísané podmienky programového grantu nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.minedu.sk/vyzva-predskolaci-ii/