Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV 66/PRV/2023. Opatrenie:       7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Dátum uzavretia výzvy:           31. 8. 2023, Indikatívna výška finančných prostriedkov: 40 000 000€. Výška oprávnených výdavkov:

AktivitaZameranieMin. a max. výška OV na jeden projekt (v EUR)Min. a max. výška OV na jeden projekt združenia obcí (v EUR)
1.Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodovMin.: Max:10 000 500 000Min.: Max:10 000 1 000 000
2.Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciukanalizáciíMin.: Max:10 000           500 000Min.: Max:10 000           1 000 000
3.Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu čističiek odpadových vôd (ČOV)Min.: Max:10 000 500 000Min.: Max:10 000           1 000 000
4.Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.V maximálne výške 20 % oprávnených nákladov na projekt
5.Kombinácia aktivít 1 až 3. Za kombináciu sa považuje situácia keď 1 ŽoNFP obsahuje minimálne 2 aktivity. 1 ŽoNFP môže obsahovať aj všetky 3 aktivity.Min.: Max:10 000           750 000Min.: Max:10 000           1 500 000

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.

Podpora je nezisková – grant (nenávratný finančný príspevok) vo forme: refundácie skutočne vynaložených a zaplatených výdavkov (čl. 67 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č.1303/2013), s možnosťou poskytnutia zálohovej platby do výšky maximálne 50% oprávnených nákladov v zmysle Systému finančného riadenia EPFRV.

Oprávnení žiadatelia:

1.         Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)

2.         Pri investíciách do kanalizácií a ČOV – obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO (viď http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-7-Zoznam_opravnenych_aglomeracii_nad_2000_EO.pdf.), ako aj aglomerácie pod 2 000 EO (viď http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-8 Zoznam_opravnenych_aglomeracii_do_2000_EO.pdf.), ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí.

3.         Združenia obcí s právnou subjektivitou. V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov (vrátane). V rámci združenia obcí musí byť projekt realizovaný minimálne v dvoch obciach.

Oprávnenosť aktivít:

  1. 1.              Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba vodovodu;
  2. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie;
  3. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba čistiarne odpadových vôd;
  4. 4.              Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.;
  5. Kombinácia aktivít 1 až 3. Za kombináciu sa považuje situácia keď 1 ŽoNFP obsahuje minimálne 2 aktivity. 1 ŽoNFP môže obsahovať aj všetky 3 aktivity.

Časová oprávnenosť výdavkov projektu:

  • výdavky na investície sú oprávnené, ak vznikli až po podaní ŽoNFP na PPA a proces verejného obstarávania začal najskôr od 1.1.2022.
  • výdavky na prípravné práce súvisiace s investíciami aktivít 1 až 5 sú oprávnené ak dané výdavky boli vynaložené a uhradené najskôr od 1.1.2022 a proces verejného obstarávania daných prác začal najskôr od 1.1.2021.
  • termín na podanie poslednej žiadosti o platbu je do 12 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. do 30.6.2025, podľa toho čo nastane skôr.

Stanovenie výšky jednotlivých položiek oprávnených výdavkov:

Pri obstarávaní žiadateľ postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak sa vzťahuje), alebo podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 v platnom znení. Žiadateľ do formulára ŽoNFP uvedie výšku oprávnených výdavkov v zmysle PHZ (ak ešte VO/obstarávanie nebolo ukončené uzavretím zmluvy v prospech úspešného uchádzača), alebo výsledku VO/obstarávania (uvedie sa cena uvedená úspešným uchádzačom, ak už došlo k uzavretiu zmluvy/zadaniu objednávky).

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-zverejnen-vzvy–66-prv-2023-pre-podopatrenie-7-2-podpora-na-investcie-do-vytvrania-zlepovania-alebo-rozirovania-vetkch-druhov-infratruktr-malch-rozmerov-vrtane-investci-do-energie-z-obnovitench-zdrojov-a-spor-energie/12050

Bodovacie kritériá:

p. č.KritériumBodové hodnotenieSpôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
1.Výber aktivít realizácie projektu Projekt rieši:Bodové hodnotenie kritéria sa uplatňuje na základe výberu aktivity/aktivít zamerania projektu.
Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov28
Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu kanalizácii23
Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu ČOV23
Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu aktivít v kombinácii.23
2.Výber počtu aktivít realizácie projektu                                                                                                    Projekt rieši:Bodové hodnotenie kritéria sa uplatňuje na základe výberu aktivít zamerania projektu 1 až 3 uvedené v bode 2.2 tejto výzvy
Realizáciu troch oprávnených aktivít zamerania30
Realizáciu minimálne dvoch oprávnených aktivít zamerania27
Realizáciu jednej oprávnenej aktivity zamerania25
3.Vidieckosť (hustota obyvateľstva na km2)                                                                     Projekt je umiestnený v katastrálnom území obce alebo katastrálnych územiach združenia obcí s nasledovnou hustotou obyvateľov na km2:Bodové hodnotenie kritéria sa uplatňuje na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR platných za rok 2022: https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd_dem/om7014rr/v_om7014rr_00_00_00_sk. U združení obcí sa hustota obyvateľstva vypočíta váženým aritmetickým priemerom obcí na území ktorých je projekt realizovaný.
Do 50 vrátane5
Nad 50 do 100 vrátane 3
Nad 100 2
4.Projekt je realizovaný v obci do 500 obyvateľov (vrátane)5Kritérium sa uplatňuje na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR platných za rok 2022: https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd_dem/om7103rr/v_om7103rr_00_00_00_sk
5.Projekt je realizovaný v okrese, ktorý spadá do zoznamu menej rozvinutých okresov alebo sa v kontexte Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra projekt realizuje v okresoch Prievidza a Partizánske5Kritérium sa preukazuje na základe zoznamu menej rozvinutých okresov k 31.12.2022, ktorý je zverejnený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR na jeho webovom sídle a zároveň tvorí prílohu č. 5 výzvy. V prípade, ak sa projekt realizuje vo viacerých okresoch, body sa pridelia ak aspoň jedna obec sa nachádza v okrese menej rozvinutých okresov.
6.Projekt podáva združenie obcí10Združenie obcí je právnická osoba, ktorú si zriaďujú obce zmluvou o zriadení združenia obcí.
7.Projekt rieši prvky zelenej infraštruktúry15Pre získanie 15 bodov je potrebná investícia v minimálnej výške 5 % (vrátane) z oprávnených výdavkov na projekt a maximálne z 15 % (vrátane) oprávnených výdavkov na projekt.
8.Obec nerealizovala žiadny projekt v rámci výzvy                č. 13/PRV/2015 podopatrenia 7.2 PRV SR 2014 – 20222Realizáciou projektu sa rozumie, že projekt bol implementovaný, tzn. obec má platnú a účinnú zmluvu o NFP viažucu sa na projekt výzvy 13/PRV/2015. Nevzťahuje sa na výzvy v rámci CLLD.
Spolumax. 100 bodov