Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita 4.1: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Hodnotiace kolá: Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 28. 02. 2023 Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 31. 03. 2023 Termín uzavretia hodnotiaceho kola n posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca. Spolufinancovanie (obce): 5%
Dôležité: žiadateľ, ktorým je obec/vyšší územný celok, musí mať schválený program rozvoja obce/spoločný program rozvoja obcí/program rozvoja vyššieho územného celku a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 (v prípade VÚC) alebo § 8 ods. 6 (v prípade obce), žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP ukončiť všetky verejné obstarávania / obstarávania na celú hlavnú aktivitu projektu, t. j. uzavrieť zmluvy s úspešnými uchádzačmi,
Hlavná aktivita: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.
Podporené budú iba zariadenia: s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy, bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy, s výnimkou sprievodných hospodárskych činností môžu byť výstupy projektu (najmä vyrobená elektrina) využívané výlučne iba na výkon nehospodárskych činností. Minimálna výška NFP na projekt sa neustanovuje.
Maximálna výška NFP na projekt: nesmie presiahnuť 750 000 EUR.
Zároveň COV projektu nesmú presiahnuť 1 000 000 EUR.

Zoznam povinných príloh ŽoNFP:

 1. Plnomocenstvo / Poverenie (ak relevantné) (záväzný formulár)
 2. Dokumenty preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa (ak relevantné)
 3. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov / Výpis z registra trestov
  (záväzný formulár – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov)
 4. Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej
  územnoplánovacej dokumentácie (ak relevantné)
 5. Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa (záväzný formulár)
 6. Energetický audit
 7. Projektová dokumentácia
 8. Povolenie na realizáciu projektu
 9. Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov (záväzný formulár)
 10. Dokumenty plnenia požiadaviek v oblasti ŽP. Podrobné informácie o výzve a jej podmienkach získate po kliknutí na odkaz: 80. Výzva zameraná na Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor – OPKZP-PO4-SC411-2023-80 – Op-kzp