Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej cieľom je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne. Operačný program: Ľudské zdroje, Prioritná os: REACT-EU. Investičná priorita: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, Špecifický cieľ: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. Poskytovateľ zverejní informáciu o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. V prípade nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov môže byť výzva uzavretá, keď celková výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v ŽoNFP predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 20% zostatku disponibilnej alokácie na výzvu. Poskytovateľ zverejní presný dátum uzavretia výzvy na webovom sídle www.employment.gov.sk a www.itms2014.sk najneskôr mesiac pred predpokladaným termínom uzavretia výzvy.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 14.01.2022, 2.kola 14.02.2022

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 20 000 000€

Oprávnené aktivita: Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov.

Pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie poskytovanie nástrojov a služieb v zmysle §54 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu, t. j., citujeme:

a) “poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania vrátane poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva fyzickým osobám podľa odseku 3,

b) zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností a zhodnotenie kompetencií fyzických osôb podľa odseku 3 vrátane diagnostiky a rozpoznania prekážok ich vstupu na trh práce,

c) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre fyzické osoby podľa odseku 3 a jeho sprostredkovanie vrátane sprevádzania,

d) vykonávanie výberu vhodnej fyzickej osoby na pracovné miesto na základe požiadaviek zamestnávateľa,

e) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétnej fyzickej osoby.“

Pod týmito nástrojmi a službami je pre účely tejto výzvy a v rámci jej hlavnej aktivity možné rozumieť aj, napríklad:

  • činnosti zamerané na identifikáciu osôb z cieľovej skupiny, identifikáciu bariér brániacich ich vstupu na trh práce,
  • vyhľadávanie osôb s ponukou práce a prípravy na trh práce s dôrazom na ohrozených sociálnym vylúčením,
  • spracovanie životnej a rodinnej anamnézy (zdravie, rodinné zázemie, sociálna a finančná situácia rodiny, pracovné skúsenosti, vzdelanie),

Oprávnení žiadatelia:

  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a nezisková organizácia zriadená osobitným zákonom,
  • nadácia,
  • občianske združenie,
  • záujmové združenie právnických osôb,
  • obec a mesto a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,
  • VÚC a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC,
  • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa (v rámci schém pomoci de minimis): 0%

Maximálna výška príspevku: 500 000€

Minimálna výška príspevku:5 000€

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 3 mesiace.

Maximálna dĺžka realizácie projektu: do 30.11.2023.

Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie aktivít projektu musí žiadateľ disponovať odborným garantom najneskôr v čase podpisu zmluvy o NFP a počas celej realizácie projektu.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom:  OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 po kliknutí na nasledujúci odkaz:

https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2021/krok-za-krokom/vyzva-krok-za-krokom.pdf

https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2021/krok-za-krokom/vyzva-krok-za-krokom.pdf