Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) Termín podania žiadosti: 02.03.2023

Oprávnené obdobie: 01.01.2023 – 30.11.2024 Maximálna výška príspevku: 400.000,00 EUR. Spolufianncovanie: min. 5%

Činnosť L9: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov Oprávnení žiadatelia: 1. Obec a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou, 2. Samosprávny kraj a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom, 3. Právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je MŽP SR

Oprávnené hlavné aktivity:

 • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;
 • zateplenie/výmena strechy;
 • výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena);
 • zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia.

Podaktivity – možné realizovať v kombinácii s hlavnou aktivitou ako následné podaktivity:

 • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla, alebo teplej vody
 • aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov
 • prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy
 • výsadba stromov
 • dažďová záhrada
 • realizácia priepustných povrchov v okolí budovy, zatrávňovacia dlažba, vodopriepustná dlažba

Za oprávnené náklady, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky oprávnenosti nákladov sa považujú okrem iného aj:

 1. náklady na projektovú dokumentáciu vypracovanie alebo aktualizácia projektovej dokumentácie v rámci oprávneného obdobia, viažucej sa k predmetu projektu, pričom žiadateľ môže žiadať o preplatenie 5 % z oprávnených nákladov v zmysle predložených účtovných dokladov,
 2. náklady na zabezpečenie verejného obstarávania – proces výberu dodávateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, v rámci oprávneného obdobia, viažuci sa k predmetu projektu, pričom žiadateľ môže žiadať o preplatenie 5 % z oprávnených nákladov na zabezpečenie procesu verejného obstarávanie na výber dodávateľa.

Environmentálny fond organizuje na tému zatepľovanie dňa 19.1.2022 o 10:00 bezplatný webinár. www.envirofond.sk/2023/01/13/pozvanka-na-webinar-na-temu-zateplovanie/

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť na stránke Envirofondu po skopírovaní nasledovného linku: www.envirofond.sk/2023/01/09/environmentalny-fond-vyhlasuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-formou-dotacie-na-rok-2023-oblast-zvysovanie-energetickej-ucinnosti-existujucich-verejnych-budov-l/