Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu Obnovme si svoj dom na rok
2023. Program je zameraný na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy kultúrnej pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Výzvy na predkladanie žiadostí na rok 2023 v týchto podprogramoch:
• podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
• podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho
dedičstva
• podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany
pamiatkového fondu
• podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v
kritickom stavebno-technickom stave
• podprogram 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou
ochrany a obnovy
• podprogram 1.6 Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok
Podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok
Termín na podanie žiadostí: do 13.12.2022
Spolufinancovanie: Schéma minimálnej pomoci 5% / Schéma štátnej pomoci 20%
Oprávnení žiadatelia v podprograme:
a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky,
c) vyšší územný celok alebo obec,
d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
e) občianske združenie,
f) nadácia,
g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
i) neinvestičný fond,
j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, l) Matica slovenská,
m) právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Oprávnené aktivity:
• obnova NKP – strechy (krov, krytina, klampiarske práce, komíny),
• obnova kaštieľov, ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave,
• podpora tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove kultúrnych pamiatok,
• podpora projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v okrese, ktorý sa nachádza v zozname menej rozvinutých okresov,
• podpora projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v lokalite, ktorá je aktívnym centrom cestovného ruchu alebo v lokalite, ktorá má potenciál rozvoja cestovného ruchu (napr. situovanie na niektorej z kultúrnych trás).
Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorý je jej
vlastníkom alebo správcom.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie môžete nájsť vo Výzve po skopírovaní
nasledujúceho odkazu: www.culture.gov.sk/ministerstvo/program-1-obnovme-si-svoj-dom-na-rok-2023-podprogramy-1-1-1-6/