INFOLIST EVS Novohrad 22/01/2 – MOPS

Informácie o Výzve na podanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Operačný program: Ľudské zdroje, Prioritná os: REACT-EU, Investičná priorita: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva – Špecifický cieľ: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva – Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 28.01.2022. Následne SO zverejní na svojom webovom sídle http://www.minv.sk/?OPLZ termíny uzavretia pre ďalšie hodnotiace kolá s ohľadom na počet prijatých žiadostí o NFP, primeraný časový limit na schvaľovanie žiadostí o NFP a zostávajúcu alokáciu na príslušnú výzvu. Alokácia na výzvu: 1 000 000€. Spolufinancovanie: 5%

Oprávnení žiadatelia: obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – Oprávneným žiadateľom sú iba obce, ktoré mali alebo ešte stále majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí NFP na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017- 1 alebo OPLZ-PO5-2018-1 v prípade splnenia podmienky, ktorú žiadateľ deklaruje v rámci časti 7.1 a 15 Formulára Žiadosti o NFP (príloha č. 1 výzvy) a zároveň nemajú schválenú žiadosť o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1. Oprávnenými žiadateľmi sú zároveň len tie obce, ktoré vedia deklarovať a popísať poskytovanie služieb MOPS na svojom území pre minimálny počet 80 príslušníkov MRK

Oprávnená aktivita: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK – Zámerom poskytovania MOPS v obciach je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK prostredníctvom činností príslušníkov MOPS najmä v rámci ochrany: – verejného poriadku, – súkromného a verejného majetku, – detí a mládeže pred negatívnymi javmi, – životného prostredia, – plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Minimálna dĺžka realizácie projektu: nestanovuje sa , Maximálna dĺžka realizácie projektu: 15 mesiacov

Počet zamestnancov MOPS (v prepočte na plný pracovný úväzok) v novom projekte nesmie presiahnuť počet zamestnancov MOPS zazmluvnený v poslednom projekte v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1 alebo OPLZ-PO5- 2018-1.

Žiadateľ musí zároveň dodržať oprávnené počty zamestnancov MOPS na základe počtu MRK, ktorým žiadateľ poskytuje služby na svojom území.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia NFP môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom: OPLZ-PO8-2021-3 po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-na-zvysenie-zamestnanosti-a-zamestnatelnosti-ludi-zijucich-v-prostredi-mrk-poskytovanim-mops-v-obciach-s-pritomnostou-mrk

INFOLIST EVS Novohrad 22/01/1

 1. Informácie o Výzve na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorej cieľom je vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly.

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Termín na podanie žiadosti: od 22. 12. 2021 do 30. 06. 2022, Alokácia na výzvu: 12 000 000€

Oprávnení žiadatelia: obce a mestá v SR

Oprávnená aktivita: Rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly. Obsahom oprávnenej aktivity sú nehospodárske činnosti.

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov:  kapitálové výdavky vzniknuté od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023.

Doba realizácia projektu: najneskôr do 31. 12. 2023 vrátane kolaudácie.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 10% Maximálna výška dotácie: 1 200 000€ Minimálna výška dotácie: nie je stanovená

Oprávnené miesto realizácie projektu: Predmetom žiadosti môžu byť iba oprávnené aktivity, ktoré budú realizované výlučne v katastri žiadateľa a v dostupnosti školského areálu. 

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie s kódom: 014451/2021/OSMRR  po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/05/V%C3%BDzva-4_2021_final.pdf

2. Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os: REACT-EU Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva , Špecifický cieľ: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP . RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 01.03.2022, 2. kola 02.05.2022, ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 13 285 145€

Typ oprávnenej aktivity: h) regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

V zmysle podpory IROP sa pod vnútroblokom rozumie verejný priestor prislúchajúci k bytovým alebo polyfunkčným objektom s dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú. Na rozdiel od komunikačných a iných priestorov v obytných štruktúrach je ich funkčné využitie pokračovaním obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov v exteriérovom priestore. Miestne komunikácie spravidla priestor otvoreného vnútrobloku ohraničujú.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa pre obec: 5%

Minimálna a maximálna výška príspevku na projekt: nie sú stanovené.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: : IROP-PO7-SC73-2021-87 po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-podporu-zelenej-infrastruktury-a-regeneraciu-vnutroblokov-sidlisk-kod-vyzvy-irop-po7-sc73-2021-87/1124-67-1124-17416/

Infolist 12/3.

Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Wifi pre Teba II“.

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os: Informačná spoločnosť, Investičná priorita: Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo – Špecifický cieľ: Európsky fond regionálneho rozvoja – Schéma štátnej pomoci: Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach a zavádzanie inteligentných riešení napomáhajúcich k premene miest a regiónov na trvalo udržateľné miesta pre život občanov v znení dodatku č. 1 (DM – 14/2018)

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. SO OPII je oprávnený uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, z dôvodu zabezpečenia riadnej a/alebo finančnej implementácie OPII PO74. Presný dátum uzavretia výzvy SO OPII zverejní na webovom sídle https://www.mirri.gov.sk/.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 17.03.2022, 2. – n. hodnotiaceho kola v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 5 000 000€

Typ aktivít OPII: B. Budovanie širokopásmových sietí s technologickou neutralitou otvorených  pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s  a následne 100 Mbit/s s možnosťou aktualizácie siete na rýchlosť minimálne 1Gbit/s.

Oprávnená hlavná aktivitou: Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

Oprávnení žiadatelia: – obce (zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice)

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu: začiatok realizácie aktivít projektu nesmie nastať pred 01.01.2014 pričom aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr k 31.12.2023. Odporúča sa žiadateľom ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 mesiace pred 31.12.2023.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5% Maximálna výška príspevku: 14 250€ Minimálna výška príspevku: nie je stanovená

O nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy sa môžu uchádzať len oprávnení žiadatelia, ktorí v čase predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok nie sú úspešnými žiadateľmi v rámci výzvy Wifi pre Teba s kódom OPII-2018/7/1-DOP. Žiadatelia sa nesmú zapojiť do výzvy Moderné technológie II s kódom OPII-2021/7/17-DOP (konkrétne v rámci aktivity špecifického cieľa 7.1, ktorá sa týka budovania bezplatného Wifi pripojenia).

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: OPII-2021/7/18-DOP po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-18-dop-wifi-pre-teba-ii/

Infolist 12/2.

 1. Fond na podporu športu v súlade s jeho poslaním stanoveným zákonom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

Ciele výzvy: vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Oprávnený žiadateľ: a) športová organizácia, b) obec, c) vyšší územný celok

Žiadateľ musí zároveň spĺňať nasledovné kritériá: byť zapísaný v Informačnom systéme športu mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 a § 67 zákona o športe, byť bezúhonný – vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, predložiť vyúčtovanie príspevku na projekt za predchádzajúce obdobia v Informačnom systéme športu, vrátiť fondu finančné prostriedky podľa § 15 ods. 8 zákona o fonde, uhradiť administratívny poplatok.

Spolufinancovanie: min. 40% z COV na projekt . Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 20 000 000

Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu: 100 000€ (Pokiaľ však dôjde v prípade fondom schváleného projektu k objektívnej úspore na základe výsledkov verejného obstarávania alebo verejnej obchodnej súťaže, fond môže poskytnúť príspevok aj v nižšej sume, pričom celková hodnota projektu nesmie byť nižšia ako 80.000€)

Maximálna výška príspevku pre jeden projekt: 1 250 000€

Koniec termínu na podávanie žiadosti: 31.01.2022

Konečný termín čerpania príspevku a realizácie projektu: 31.12.2024

Spôsob doručenia žiadosti: prostredníctvom registračného systému fnps.egrant ako aj v písomnej forme

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s číslom:  2021/004 po kliknutí na nasledujúci odkaz:

https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-11/2021_11_15_V%C3%BDzva_%C5%A1portov%C3%A1%20infra%C5%A1trukt%C3%BAra%202_FNP%C5%A0_2021_004_final.pdf

2. Informácie o výzve Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom na rok 2022. Účelom  je obnova, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu.

Oprávnení žiadatelia:

a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov,

b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie

c) vyšší územný celok alebo obec,

d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,

e) občianske združenie,

f) nadácia,

g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,

h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

i) neinvestičný fond,

j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,

k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej

republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

l) Matica slovenská,

m) právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 31.12.2021

Spolufinancovanie projektu: 5% z celkového rozpočtu projektu (Upozornenie: Pri poskytnutí dotácie cez schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania upravená v zmluve o poskytnutí dotácie na 20% z oprávnených nákladov)

V rámci programu Obnovme si svoj dom ide o tieto podprogramy:

 • 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
 • 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva podprogram
 • 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu podprogram
 • 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s číslom po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vyzva_program_1_2022-FINAL.pdf

Infolist 12/1.

Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej cieľom je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne. Operačný program: Ľudské zdroje, Prioritná os: REACT-EU. Investičná priorita: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, Špecifický cieľ: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. Poskytovateľ zverejní informáciu o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. V prípade nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov môže byť výzva uzavretá, keď celková výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v ŽoNFP predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 20% zostatku disponibilnej alokácie na výzvu. Poskytovateľ zverejní presný dátum uzavretia výzvy na webovom sídle www.employment.gov.sk a www.itms2014.sk najneskôr mesiac pred predpokladaným termínom uzavretia výzvy.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 14.01.2022, 2.kola 14.02.2022

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 20 000 000€

Oprávnené aktivita: Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov.

Pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie poskytovanie nástrojov a služieb v zmysle §54 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu, t. j., citujeme:

a) “poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania vrátane poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva fyzickým osobám podľa odseku 3,

b) zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností a zhodnotenie kompetencií fyzických osôb podľa odseku 3 vrátane diagnostiky a rozpoznania prekážok ich vstupu na trh práce,

c) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre fyzické osoby podľa odseku 3 a jeho sprostredkovanie vrátane sprevádzania,

d) vykonávanie výberu vhodnej fyzickej osoby na pracovné miesto na základe požiadaviek zamestnávateľa,

e) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétnej fyzickej osoby.“

Pod týmito nástrojmi a službami je pre účely tejto výzvy a v rámci jej hlavnej aktivity možné rozumieť aj, napríklad:

 • činnosti zamerané na identifikáciu osôb z cieľovej skupiny, identifikáciu bariér brániacich ich vstupu na trh práce,
 • vyhľadávanie osôb s ponukou práce a prípravy na trh práce s dôrazom na ohrozených sociálnym vylúčením,
 • spracovanie životnej a rodinnej anamnézy (zdravie, rodinné zázemie, sociálna a finančná situácia rodiny, pracovné skúsenosti, vzdelanie),

Oprávnení žiadatelia:

 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a nezisková organizácia zriadená osobitným zákonom,
 • nadácia,
 • občianske združenie,
 • záujmové združenie právnických osôb,
 • obec a mesto a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,
 • VÚC a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC,
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa (v rámci schém pomoci de minimis): 0%

Maximálna výška príspevku: 500 000€

Minimálna výška príspevku:5 000€

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 3 mesiace.

Maximálna dĺžka realizácie projektu: do 30.11.2023.

Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie aktivít projektu musí žiadateľ disponovať odborným garantom najneskôr v čase podpisu zmluvy o NFP a počas celej realizácie projektu.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom:  OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 po kliknutí na nasledujúci odkaz:

https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2021/krok-za-krokom/vyzva-krok-za-krokom.pdf

https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2021/krok-za-krokom/vyzva-krok-za-krokom.pdf

INFOLIST EVS Novohrad 11/3.

Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)
Operačný program: Ľudské zdroje, Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania – Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR.
Dátum uzavretia: Výzva je otvorená.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 14.01.2022, 2.kola 28.02.2022, následne SO zverejní na svojom webovom sídle http://www.minv.sk/?OPLZ termíny uzavretia pre ďalšie hodnotiace kolá s ohľadom na počet prijatých žiadostí o NFP. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 10 000 000€. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania EŠIF.
Oprávnení žiadatelia: obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (tzn. obce zaradené do Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013 alebo obce zaradené do Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2019)
Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5%
Oprávnený typ aktivity: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry
Spôsoby realizácie:
výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,
• rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),
• výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,
• výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a
mostných objektov pre motorové vozidlá,
• výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii15 (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,
• výstavba verejného osvetlenia,
• nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – oprávnené iba pri objektoch slúžiacich širokej verejnosti


Upozornenie: Oprava a údržba pozemných komunikácii nie je oprávnená, musí sa jednať o rekonštrukciu.
Minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená. Maximálna výška príspevku: 2 850 000€
Výška COV je ohraničená hodnotou za projekt podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zlepšili podmienky bývania prostredníctvom základnej technickej infraštruktúry.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_budovanie_infrastruktury_2/Vyzva%20cesty2.pdf

Infolist 11/2

Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: – REACT EÚ

Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava

zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: Predprojektová príprava

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP1. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na  webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 17.01.2022, 2.kola 17.03.2022, ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 6 000 000€

Oprávnení žiadatelia:

 • Samosprávny kraj
 • Obec (obec/mesto)
 • Stredná odborná škola zahrnutá do iniciatívy Catching-up Regions

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5%

Oprávnené aktivity:

 • Obstaranie územnoplánovacích podkladov (urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické podklady, napr. technické štúdie, súhrnné technické správy, podklady získané realizáciou geologických úloh).
 • Obstaranie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia vypracovanej oprávnenou osobou;
 • Obstaranie regulačných plánov (i dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia);
 • Obstaranie územných štúdií (zamerané na verejnú technickú a  dopravnú infraštruktúru,verejné priestranstvá a krajinu);
 • Obstaranie realizačného projektu stavby vypracovaného

            autorizovanou osobou;

Maximálna a minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom:  OPKZP-PO1-SC111-2021-72 po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-pripravu-projektov-iniciativy-catching-up-regions-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2021-80/1124-67-1124-17312/

Infolist 11/1

„Triedený zber komunálnych odpadov“.
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 17.01.2021, 2.kola 15.03.2022, n. kola v intervale troch mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 10 000 000€
Oprávnené aktivity: B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na triedený zber komunálnych odpadov:
• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov
• Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu
komunálnych odpadov
• Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov
Oprávnení žiadatelia:
• obec alebo združenie obcí
• príspevková alebo rozpočtová organizácia obce
• právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí;
• združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5%
Miera príspevku z OP KŽP podľa zdrojov: Kohézny fond 85% a Štátny rozpočet 10%
Maximálna a minimálna výška príspevku nie je stanovená.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: OPKZP-PO1-SC111-2021-72 po kliknutí na nasledujúci odkaz:
https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2021/11/vyzva_72-triedeny_zber_KO.pdf

Infolist 10/6

„Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2“
Operačný program: Ľudské zdroje, Proiritná os: REACT-EU Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.
Špecifický cieľ: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.
Časový harmonogram: Žiadateľ môže predložiť v rámci jedného kola iba jednu ŽoNFP. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
Termín uzavretia 1. kola – 29.11.2021
Termín uzavretia 2. kola – 10.01.2022
Termín uzavretia 3. kola – 14.02.2022
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 5 000 000 EUR.
Oprávnení žiadatelia menej rozvinutého regiónu a miera spolufinancovania: • organizácie štátnej správy – spolufinancovanie 0%, • ostatné subjekty verejnej správy, obec / vyšší územný celok, mimovládna organizácia / nezisková organizácia – spolufinancovanie 5%, • prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis – spolufinancovanie 5%.

Oprávnené aktivity:
Hlavná aktivita – Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

 1. Podaktivita – Pilotné overovanie návrhu, pričom návrh musí spĺňať podmienku inovatívnosti, t. j. zavedenia nových nástrojov, resp. zefektívnenia alebo rozšírenia súčasných nástrojov.
  Návrh musí byť zameraný na:
  a) zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení/služieb v oblasti chudoby a/alebo sociálneho vylúčenia, alebo ich rozšírenie o nový prvok alebo o novú odbornú činnosť na komunitnej úrovni,
  alebo
  b) zavedenie nového opatrenia alebo služby na komunitnej úrovni.
 2. Podaktivita – Evaluácia návrhu
  Spôsob výkonu evaluácie:
  a) vykonanie návštev zo strany externého odborného hodnotiteľa – priebežne počas realizácie pilotného overovania návrhu na mieste jeho realizácie, najmenej 6-krát, v celkovom rozsahu maximálne 48 hodín
  a
  b) spracovanie Evaluačnej správy (v zmysle prílohy č. 11 výzvy) po realizácii pilotného overovania návrhu, v rozsahu maximálne 20 hodín.
  Výzva nepodporuje aktivity, ak:
  • pozostávajú výlučne z publikačnej a prednáškovej činnosti,
  • pozostávajú výlučne z poskytovania skupinovej poradenskej činnosti a/alebo vzdelávania,
  • opatrenie alebo služba, ktoré sú už zadefinovane a realizované v zmysle platnej legislatívy v sociálnej oblasti a ich nedostatkovosť vyplýva napríklad z dôvodu chýbajúcich disponibilných finančných zdrojov,
  • opatrenia alebo služby sú alebo už boli podporené v rámci štrukturálnych fondov alebo z finančných prostriedkov iných verejných zdrojov v rámci súčasného a/alebo predchádzajúceho programového obdobia a zároveň návrhom nebudú zefektívnené,
  • ide o tvorbu koncepčných dokumentov (napr. metodík, príručiek, štandardov, analýz),
  • ide o budovanie a zvyšovanie odborných kapacít žiadateľa, ktoré neprispievajú k inovácii/zefektívneniu súčasných nástrojov alebo zavedeniu nových nástrojov /opatrení alebo služieb.

  Minimálna výška príspevku na projekt: 35 000 EUR
  Maximálna výška príspevku na projekt: 200 000 EUR
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Vázve na predkladanie ŽoNFP pod kódom OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02 po skopírovaní nasledovného linku:
  www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/vyzva-op-lz-dop-2021/8-1.1/01/

Infolist 10/4

Informácie k Výzve č. 2/2022 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo, Medzinárodné mobility a prezentácie, Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry, Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba, Medziodborové podujatia, Tradičná kultúra a folklorizmus, Kultúrno-osvetové aktivity – zriaďované organizácie – Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve č. 2/2022 Fondu na podporu umenia alebo po skopírovaní nasledovného linku: www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-2-2022/

Informácie k „Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni“

Oprávnení žiadatelia menej rozvinutého regiónu a miera spolufinancovania:

 • organizácie štátnej správy (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR), štátne rozpočtové organizácie – spolufinancovanie 0%,
 • obec (obec / mesto / právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou) – spolufinancovanie 5%,
 • subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom) – spolufinancovanie 5%,
 • mimovládne organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia) – spolufinancovanie 5%.

Oprávnené aktivity:

b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;

c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;

d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;

e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení, vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;

f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov – nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Maximálna a minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie ŽoNFP pod kódom IROP-PO2-SC211-2021-78 po skopírovaní nasledovného linku: www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-podporu-poskytovania-novych-a-existujucich-socialnych-sluzieb-zariadeni-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov-veku-dietata-a-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kura/1124-67-1124-17199/