Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Termín podania žiadosti: Od 10.05.2023 do 30.06.2023
Minimálna a maximálna výška požadovanej dotácie: 100 000 – 450 000 EUR
Spolufinancovanie: Minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu
Oprávnené územie realizácie projektu: Celé územie Slovenskej republiky

Čítať ďalej “Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity”

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja – na podporu rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež

Kód výzvy 3/2023/SRR – Účel Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu
a turistiky pre deti a mládež
Lehota na podanie žiadostí dd 05.05.2023 do 15.06.2023
Alokácia na výzvu 2 500 000 EUR
Minimálna výška požadovanej dotácie 25 000 EUR
Maximálna výška požadovanej dotácie 200 000 EUR
Spolufinancovanie Minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu
Oprávnení žiadatelia

 • Občianske združenie,
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
  prospešné služby,
 • Právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju
  právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi
  alebo náboženskej spoločnosti.
  Oprávnené územie realizácie projektu Celé územie Slovenskej republiky
Čítať ďalej “Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja – na podporu rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež”

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – výzva na predkladanie Žiadostí o NFP z PRV66/PRV/2023

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV 66/PRV/2023. Opatrenie:       7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Dátum uzavretia výzvy:           31. 8. 2023, Indikatívna výška finančných prostriedkov: 40 000 000€. Výška oprávnených výdavkov:

AktivitaZameranieMin. a max. výška OV na jeden projekt (v EUR)Min. a max. výška OV na jeden projekt združenia obcí (v EUR)
1.Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodovMin.: Max:10 000 500 000Min.: Max:10 000 1 000 000
2.Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciukanalizáciíMin.: Max:10 000           500 000Min.: Max:10 000           1 000 000
3.Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu čističiek odpadových vôd (ČOV)Min.: Max:10 000 500 000Min.: Max:10 000           1 000 000
4.Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.V maximálne výške 20 % oprávnených nákladov na projekt
5.Kombinácia aktivít 1 až 3. Za kombináciu sa považuje situácia keď 1 ŽoNFP obsahuje minimálne 2 aktivity. 1 ŽoNFP môže obsahovať aj všetky 3 aktivity.Min.: Max:10 000           750 000Min.: Max:10 000           1 500 000
Čítať ďalej “Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – výzva na predkladanie Žiadostí o NFP z PRV66/PRV/2023”

Podpora budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie

Vyhlasovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Termín podania žiadosti: Do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa.
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu: 10 236 000€ (indikatívna alokácia je prerozdelená na jednotlivé územné správy)
Cieľ výzvy: Podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry ( Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá).
Oprávnení žiadatelia: obce, mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie okresné mestá a nimi zriadené organizácie, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.
Oprávnené projekty: Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to konkrétne: – budovania nabíjacieho bodu AC 11+ kW; – budovania nabíjacieho bodu DC 50+ kW; – budovania nabíjacích bodov v kombinácii písm. a) a b); budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.

Čítať ďalej “Podpora budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie”

Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Proiritná os: FAST CARE Investičná priorita: Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine
Špecifický cieľ: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Dátum uzavretia: Výzva je otvorená, uzatvorenie 1. hodnotiaceho kola je 17.4.2023, 2. hodnotiaceho kola 17.5.2023, následne v mesačných intervaloch až do uzatvorenia Výzvy.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 126 916 400 EUR Oprávnení žiadatelia: obec, mesto (v okrese Lučenec: Ábelová, Halič, Budiná, Divín, Dobroč, Fiľakovo, Holiša, Kalonda, Lovinobaňa, Ľuboreč, Lučenec, Lupoč, Mašková, Panické Dravce, Rapovce, Veľká nad Ipľom, Vidiná)

Čítať ďalej “Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine”

2. ročník grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne s názvom Pre budúcnosť

Cieľom grantového programu je priniesť do otvorených priestranstiev miest, obcí a komunít funkčné zelené riešenia a zelené inovácie pre širokú verejnosť, ktoré budú mať reálny a merateľný dopad na zlepšenie životného prostredia, zlepšenie mikroklímy, podporu biodiverzity, zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, úsporu energií a prírodných zdrojov a podporu cirkulárnej ekonomiky.
Termín podania žiadosti : 1. 3. 2023 ─ 31. 3. 2023
Realizácia projektov: máj – november 2023
Alokácia v rámci grantového programu: 250 000 eur
Výška grantu a spolufinancovanie: Minimum: 10 000 eur, Maximum: 15 000 eur
Spolufinancovanie nie je povinné.

Čítať ďalej “2. ročník grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne s názvom Pre budúcnosť”

Informácie k VÝZVE Okresného úradu Lučenec na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Lučenec vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku podľa Metodiky  poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti: 07.03.2023 – 21.04.2023 do 12.00 hod.

Oprávnené obdobie:

01.01.2023 – 31.12.2023 –  bežné transfery poskytnuté do 31.7.2023

01.01.2023 – 31.03.2024 – bežné transfery poskytnuté po 1.8.2023 s výnimkou mzdových výdavkov

01.01.2023 – 31.12.2023 – bežné transfery na mzdové výdavky

01.01.2023 –  31.12.2024 – kapitálové výdavky

Maximálna a minimálna výška príspevku: Minimálna výška príspevku:    20.000 EUR Maximálna výška príspevku:  120.000 EUR

Oprávnení predkladatelia:

 1. regionálna rozvojová agentúra
 2. slovenská časť euroregiónu
 3. európske zoskupenie územnej spolupráce
 4. občianske združenie
 5. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 6. obec
 7. vyšší územný celok
 8. registrovaný sociálny podnik
 9. Slovenský červený kríž
 10. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území SR
 11. právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi  alebo náboženskej spoločnosti
 12. záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území SR
 13. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec
 14. škola alebo školské zariadenie
 15. vysoká škola so sídlom na území SR
 16. obchodná spoločnosť alebo družstvo
 17. iné právnické osoby neuvedené v bode a) až p)
 18. fyzické osoby – podnikatelia.
Čítať ďalej “Informácie k VÝZVE Okresného úradu Lučenec na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku”