Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program , Proiritná os:  REACT-EÚ

Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifický cieľ:  Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Dátum uzavretia:  Výzva je uzavretá. Dátum uzavretia je 11.11.2021.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 14 850 600 EUR (zdroje EU), pričom je rozdelená nasledovne:

  • Kultúrne zariadenia: 7 034 495EUR
  • Knižnice: 3 126 442EUR
  • Galérie: 937 933EUR
  • Múzeá: 1 172 416EUR
  • Divadlá: 2 344 831EUR
  • Hvezdárne alebo planetáriá: 234 483EUR

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania:

a) obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice, samosprávny kraj, ktorý prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity – spolufinancovanie 5%,

b) rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou / mestom / mestskou časťou / samosprávnym krajom, ktorá je kultúrnou inštitúciou, alebo prevádzkuje kultúrnu inštitúciu 6 bez právnej subjektivity – spolufinancovanie 5%.

Oprávnené aktivity:

V rámci tejto výzvu je podporovaný nasledovný typ aktivity – Investície do obstarania a modernizácie materiálnotechnického a technologického vybavenia kultúrnych  inštitúcií:

  1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii, zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie,
  • Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie.

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu:

Realizácia aktivít projektu nesmie začať skôr ako 1. februára 2020 a nesmie byť ukončená neskôr ako 31. decembra 2023.

Oprávnené územie:

Oprávneným územím pre túto výzvu je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou území obcí, ktorých počet obyvateľov nepresahuje 1 000 podľa údajov k 31.12.2019.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Maximálna výška príspevku: 200 000 EUR.

Minimálna výška príspevku pre knižnice, hvezdárne alebo planetáriá: 30 000 EUR.

Minimálna výška príspevku pre ostatné oprávnené kultúrne inštitúcie: 50 000 EUR.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 na str. č.  5. – 11. po skopírovaní nasledovného linku:

www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-eu/