1. Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb:
  Dátum uzavretia: 1. hodnotiaceho kola je 13.10.2021, 2. hodnotiaceho kola 13.12.2021.
  Indikatívna výška FP alokovaných na výzvu predstavuje 21 000 000EUR (zdroj EÚ).
  Oprávnené aktivity:
  A) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu:
  A.1. cyklistické
  A.2. cykloturistické trasy
  A.3. doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra
  A.4. budovanie prvkov upokojovania dopravy
  A.5. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky
  B) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti: B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.
  Aktivitu B.1. nie je možné realizovať samostatne, len v kombinácii s minimálne jednou aktivitou A.1 až A.5. Medzi podporné aktivity projektu v rámci tejto výzvy patrí zabezpečenie informovanosti a komunikácie projektu a mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu.
  Min. a max. výška nenávratného finančného príspevku na projekt nie je stanovená.
  Všetky podrobné informácie získate po rozkliknutí nasledujúceho linku: SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA – Výzvy na predkladanie ŽoNFP – Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)
 2. Envirofond – Špecifikácia činností podpory na rok 2022
  Dátum uzavretia: 31.10.2021.
  Oddiel I pozostáva z 3 hlavných oblastí:
  I.Oblasť Ochrana ovzdušia (A)
  A1 Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
  A2 Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania
  obnoviteľných zdrojov
  A3 Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom
  adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia
  Max. výška žiadanej dotácie je 200 000EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
  II. Oblasť Ochrana a využívanie vôd (B)
  Budú použité nasledovné skratky: BK: čistiareň odpadových vôd, stoková sieť, kanalizačné prípojky; BV: vodovodná sieť, prívodné vodovodné rady, vodovodné prípojky, vodárenské zdroje; BR: rybárstvo; BP: vodný tok.
  BK1 Rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd.
  BK2 Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyv.
  BK4 Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyv.
  BK5 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete.
  BV1 Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity.
  BV2 Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
  BV4 Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
  Max. výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre vyššie uvedené činnosti je 500 000EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
  BR1 Rybárstvo
  Max. výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť je 200 000EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
  BP1 Opatrenia na vodnom toku
  BP2 Opatrenia mimo vodného toku
  Max. výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre predchádzajúce činnosti je 200 000EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
  III. Oblasť Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C)
  Delí sa na oddiel I. (C1, C2, C3) a oddiel II. (C4, C5, C6). Každý oddiel obsahuje totožné činnosti (aj názvy), pričom rozdiely medzi týmito oddielmi sú v oprávnenosti žiadateľa, v podmienke spolufinancovania oprávnených nákladov zo strany žiadateľa, zdroji financovania predmetnej dotácie.
  C1 Triedený zber komunálneho odpadu
  Max. výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre túto činnosť je 80 000EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa, pričom na zakúpenie kontajnerov môže byť použitých maximálne 10 % zo žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C1. Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na kontajnery určené na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti (katalógové číslo odpadu 20 01 08).
  C2 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie
  biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
  Max. výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre túto činnosť je 200 000EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa, pričom na účely výstavby malej kompostárne je maximálna výška 50 000EUR zo žiadanej dotácie, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
  C3 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a
  centier opätovného používania
  Max. výška žiadanej dotácie je 150 000EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
  Oddiel II :
  C4 Triedený zber komunálneho odpadu
  Max. výška žiadanej dotácie je 80 000EUR na jednu žiadosť. Max. miera podpory formou dotácie je 100% z oprávnených nákladov projektu.
  C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie
  biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
  Max. výška žiadanej dotácie je 200 000EUR na jednu žiadosť, pričom na účely výstavby malej kompostárne je max. výška žiadanej dotácie 50 000EUR na jednu žiadosť. Max. miera podpory formou dotácie je 100% z oprávnených nákladov projektu.
  C6 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a
  centier opätovného používania
  Max. výška žiadanej dotácie je 150 000EUR. Max. miera podpory formou dotácie je 100% z oprávnených nákladov projektu.
  Oddiel III: MIMORIADNE ZÁVAŽNÁ ENVIRONMENTÁLNA SITUÁCIA
  Termín na podanie žiadosti: v priebehu celého kalendárneho roka.
  V odôvodnených prípadoch na financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom, ktorým je mimoriadne závažná environmentálna situácia, sa vzťahujú oblasti a činnosti definované v Oddiele I.
  Oddiel IV: HAVÁRIE
  Termín na podanie žiadosti: v priebehu celého kalendárneho roka.
  HO Podpora odstraňovania následkov havárie
  Max. výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie sa nestanovuje. Max. miera podpory formou dotácie je 100% z oprávnených priamych nákladov projektu.
  HV Podpora odstraňovania následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo
  mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné
  prostredie
  Max. výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie sa nestanovuje. Max. miera podpory formou dotácie je 100% z oprávnených priamych nákladov projektu.
  Všetky podrobné informácie získate po rozkliknutí nasledujúceho linku:
  Dotácie – Envirofond a stiahnutí dokumentu “Špecifikácia činností podpory na rok 2022”.
 3. Malé zlepšenia eGov služieb:
  Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. 1. hodnotiace kolo sa uzatvára 29.10.2021. Najneskorší termín predloženia projektovej dokumentácie v MetalS na hodnotenie MIRRI je 22.09.2021.
  Indikatívna výška FP zo zdrojov EÚ: 40 000 000 00EUR.
  Oprávnené aktivity: Táto výzva podporí vytváranie ľudských zdrojov pre agilné riešenie vznikajúcich problémov. Podporí zároveň aj inovatívne, technologické riešenia (“malé zlepšenia”), ktoré budú mať dopad na používateľskú kvalitu, použiteľnosť a jednoduchosť koncových elektronických služieb a webových sídel štátu.
  Výsledkom realizácie projektu musí byť dosiahnutie nasledovných požadovaných efektov: A. Zjednodušenie životných situácií1 pre koncových používateľov elektronických služieb (len projekty zlepšujúce služby), B. Zvýšenie využívania elektronických služieb (len projekty zlepšujúce služby), C. Zvýšenie používateľskej prívetivosti koncových služieb a webov za pomoci ID-SK, D. Zvýšenie spokojnosti s riešením potrieb v rámci životnej situácie, E. Zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby od koncových používateľov elektronických služieb, F. Vytvorenie kompetencie a kapacít agilne a flexibilne riešiť implementáciu, vylepšovanie/zjednodušovanie, nasadenie a správu elektronických služieb v rámci rezortných ISVS.
  Min. výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 400 000EUR.
  Max. výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 1 500 000EUR.
  Všetky podrobné informácie získate po rozkliknutí nasledujúceho linku:
  Výzva č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR