OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2314011APX2

Mestá a obce nepochybne zohrávajú dôležitú úlohu v ekonomickom živote a v poskytovaní verejných služieb na miestnej a následne regionálnej úrovni. V záujme dosahovania strategických cieľov územia a v snahe zvýšiť efektivitu  a výkonnosť súčasného potenciálu jednotlivých obcí nášho regiónu sme sa v roku 2020 úspešne zapojili do projektu „Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec“( Európsky sociálny fond, OP Efektívna verejná správa), ktorý zastrešuje Mesto Fiľakovo a jeho Partner Obec Tomášovce.

Aktivity tohto projektu budú prebiehať s dôrazom na podporu medziobecnej spolupráce, ktorá je jednou z kľúčových podmienok posilnenia miestnej úrovne územnej samospráv. Ak obce a mestá nebudú ochotné alebo schopné spolupracovať pri výkone svojich kompetencií, nenaplní sa jeden zo základných cieľov – efektívnosť verejnej správy. Všetky samosprávy disponujú rovnakými kompetenciami bez ohľadu na počet obyvateľov, hospodársky potenciál i daňovú a ekonomickú silu. Je známe, že mnohé obce na území okresu mesta Lučenec nemajú vypracované základné strategické dokumenty a zároveň tieto obce v dôsledku nedostatku personálnych a finančných kapacít, nie sú schopné uchádzať sa o žiadnu výzvu vyhlásenú na národnej alebo nadnárodnej, príp. európskej úrovni, ktorá by pomohla rozvoju ich obce. Zároveň je potrebné podporovať odstraňovanie medziregionálnych rozdielov.

Zmluva o poskytnutí grantu na tento projekt bola zverejnená 16.04.2021 a jej implementácia začala 01.05.2021. Hlavné aktivity, ktoré vychádzajú z územne platných programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, akčnými plánmi a pod. v programovacom období 2014-2020 ako aj 2020-2027, tohto projektu sú tri:

  • Vypracovanie koncepčných, analytických a metodických materiálov pre potreby skvalitnenia a zefektívnenia verejných politík v oblastiach úsekov výkonu originálnych a prenesených kompetencií samospráv. Ide o 5 najzložitejších kompetencií v oblastiach: Stavebné konanie, Ochrana životného prostredia s dôrazom na nakladanie s odpadom, Školstvo, Sociálne služby a Cestovný ruch.
  • Vyhľadávanie možností zapájania sa do aktuálnych národných a nadnárodných výziev.  Manažovanie a metodická podpora pri vypracovaní projektov ako aj pri ich implementácii.
  • Koordinácia a metodická podpora pre opatrenia na analýzu, aktualizáciu a tvorbu strategických a koncepčných dokumentov nevyhnutných k rozvoju samospráv okresu Lučenec, predovšetkým pomoc pri tvorbe programov rozvoja obcí.

Vyššie popísané aktivity zastreší odborný personál v 2 kanceláriách – vo Fiľakove (na Mestskom úrade) a v Tomášovciach (na Obecnom úrade). Tento regionálny manažment sa bude usilovať o  zladenie záujmov všetkých aktérov tak, aby ich aktivity viedli k rozvoju celého regiónu. So správnym plánovaním a pri efektívnom využívaní svojho potenciálu, môžu samosprávy zlepšiť svoju funkčnosť a zvýšiť životnú úroveň svojich obyvateľov.

Viac informácií Vám poskytnú a na osobné konzultácie a ďalšiu spoluprácu Vám budú k dispozícii

Tímea Kovács, Mgr.                                                     Milan Haluška, Ing.

Odborník senior                                                          Odborník senior

EVS Novohrad                                                            EVS Novohrad

Prijímač: + 421 944 326 514                                       Prijímač: + 421 949 488 890             

E-mail: timea.kovacs@filakovo.sk                               E-mail: milan.haluska@tomasovce.sk

Mestský úrad Fiľakovo                                               Obecný úrad Tomášovce

986 01 Fiľakovo, Radničná 25                                      985 56 Tomášovce, Partizánska 132/7

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.