Časový harmonogram: Termín podania žiadostí je 05.11.2021.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 4 900 000EUR.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Minimálna výška NFP: 40 000EUR,

Maximálna výška príspevku: 250 000EUR.

Oprávnené obdobie: Oprávnené obdobie vzniku bežných výdavkov je od 01. 01. 2021 do 31. 03. 2022 a oprávnené obdobie vzniku kapitálových výdavkov je od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022.

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania: Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o podpore regionálneho rozvoja obce, ktoré majú sídlo v najmenej rozvinutom okrese, ktorý bol zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorému uplynula účinnosť akčného plánu podľa §4 zákona o podpore NRO k 31. 12. 2020.

Oprávnené aktivity: Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť a len na jednu oprávnenú aktivitu.

  1. zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov,
  2. zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme bežných výdavkov
  3. rozvoj cestovného ruchu vo forme bežných výdavkov,
  4. realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu vo forme bežných výdavkov.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pod kódom 12861/2021/OSMRR po skopírovaní nasledovného linku: www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/10/Vyzva-2_2021-final.pdf